Počet záznamů: 1

Problematika potřeby zdokonalování prevence hornických rizik

 1. 1.
  0348799 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Drzewiecki, J. - Kabiesz, J. - Przeczek, A. - Koníček, Petr
  Problematika potřeby zdokonalování prevence hornických rizik.
  [Topical issues connected with necessity of improvement of mining hazards prevention.]
  Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Vol. 2010/1. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2010 - (Koníček, P.; Souček, K.), s. 41-48. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-93-7.
  [Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Ostravice (CZ), 06.05.2010-07.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: rockburst hazard * longwall mining * mining hazards prevention
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  V hornoslezské uhelné pánvi je při dobývání černého uhlí monitorováno mnoho indukovaných seismických jevů. V některých případech se tyto indukované seismické jevy projevují jako důlní otřesy. V minulosti bylo realizováno mnoho vědeckých výzkumů s cílem objasnit genezi vzniku důlních otřesů. Přesto důlní otřesy zůstávají i nadále velmi nebezpečným a obtížně předpovídatelným hornickým rizikem. Příspěvek se zaměřuje na monitoring a protiotřesová opatření. Jsou diskutovány příklady monitoringu napěťově-přetvárných vlastností horninového masivu v české i polské části hornoslezské uhelné pánve a také některá aktivní protiotřesová opatření. Vysoká úroveň znalostí parametrů důlních otřesů přispívá k lepšímu poznání geneze vzniku důlního otřesu. Jakákoli vědecká spolupráce v této oblasti vede ke zvýšení bezpečnosti hornických prací.

  Many mine induced seismic events are monitored in Upper Silesian Coal Basin both in Czech and Polish parts. In some cases these seismic events are attendet by rock bursts. Many broadly-based researches are carried out by Czech and Polish science institutions to explain the rockburst genesis. For all that we consider rockburst as hardly predictable mining risks. The contribution focuses on rockburst control solution. The examples of the stress-strain monitoring methods used by both Polish and Czech researchers are described together with some useful rock burst prevention methods. The high level of knowledge of the determinative parameters of the rockbursts occurrence help to create effective rockburst model. Anyway the research collaboration in the area of rock burst study improve the degree of mining safety.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189227