Počet záznamů: 1

Záchranný výzkum v poloze tzv. "Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic

 1. 1.
  0348772 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nechvátal, Bořivoj
  Záchranný výzkum v poloze tzv. "Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic.
  [Rescue research in the "Tomanovna" location of the Early-mediaeval burial ground in Radomyšl, near Strakonice.]
  Archaeologia historica. Roč. 35, 1-2 (2010), s. 121-134 ISSN 0231-5823.
  [Mezinárodní konference archeologie středověku /41./. Pardubice, 21.09.2009-25.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early-mediaeval burial ground * archaeological research * S-shaped headdress decorations * ring * tombstones * ceramics * glass * pipes
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Radomyšl leží 6 km severovýchodně od Strakonic ve spádové oblasti tzv. Solné stezky později zvané Zlatá. V letech 1963-1968 zde bylo zkoumáno raně středověké pohřebiště, nejdříve záchranným a později systematickým výzkumem. Původně mělo pohřebiště 1000-1200 hrobů. Výzkum přinesl zásadní materiál nejen k demografii pohřebiště a pohřebního ritu, ale také k typologii a chronologii esovitých záušnic a prstenů. K doplnění obrazu lokality přispívá archeologický a stavební výzkum románského kostela sv. Martina, který byl přistavěn k pohřebišti na jižní straně v druhé polovině 12. století. Archeologický výzkum prováděný v poloze tzv. "Tomanovny" v roce 1999 a 2002 ARÚ AV ČR zkoumal západní a severozápadní okraj pohřebiště před postavením domova důchodců v těchto místech. V hrobech byly zjištěny pozůstatky 56 jedinců. Byly nalezeny esovité záušnice, prsten, náhrobní kameny a z mladšího období keramika, sklo a dýmky.

  Radomyšl is situated 6 km north-east of Strakonice, in the area of the Salt Trail, later referred to as the Gold Trail. A mediaeval burial ground was explored there in 1963-1968, first by rescue research and later systematically. The burial ground originally comprised 1000-1200 graves. The research has yielded substantial material for the burial ground demography and burial rite, as well as for the typology and chronology of S-shaped headdress decorations and rings. The general picture of the location is contributed to by the archaeological and building research into the Romanesque Church of St. Martin, constructed on the south side of the burial ground. Archaeological research carried out in the "Tomanovna" location in 1999 and 2002 by ARÚ AV ČR explored the west and north-west edge of the burial ground. The remains of 56 individuals were excavated. S-shaped headdress decorations, a ring and tombstones were dug up, as well as ceramics, glass and pipes from a more recent period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189206