Počet záznamů: 1

Archeologie o raně středověké architektuře ve Staré Boleslavi: hrad, kostel sv. Kosmy a Damiána, bazilika sv. Václava, kostelík sv. Klimenta a kostel neznámého(?) zasvěcení

 1. 1.
  0347386 - ARU-G 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Boháčová, Ivana
  Archeologie o raně středověké architektuře ve Staré Boleslavi: hrad, kostel sv. Kosmy a Damiána, bazilika sv. Václava, kostelík sv. Klimenta a kostel neznámého(?) zasvěcení.
  [Archaeology about Early Medieval architecture at Stará Boleslav: the stronghold, St. Cosmas and Damian church, St. Wenceslas basilica, St. Climent church and church of unknown(?) dedication.]
  Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Studničková, M.), s. 188-196. ISBN 978-80-7422-031-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Medieval architecture * archaeology * stronghold * Central Bohemia * church * stone rampart
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Nejvýznamnějšími výsledky výzkumu jsou: prokázání kamenné hradby "opere Romano" z 10. stol. a zděné nebo nadstandardně vybavené architektury 10. stol.; odkrytí značné části zdiva originálních základů baziliky založené mezi roky 1039-1046 (jedna z nejčasnějších a nejlépe dochovaných staveb sakrální architektury v Čechách); odkryv dříve neznámého raně středověkého kostela zasvěceného patrně P. Marii; datování kostela sv. Klimenta (románského původu); byla prokázána místní produkce keramických dlaždic vyšehradského a geometrického typu se sférickými motivy.

  The most important results of this research are: evidence of the stone rampart "opere Romano" from 10th century and of walled or above-standard equipped architecture from 10th century; discovery of large part of masonry of the original groundplan of basilica founded between the years 1039 and 1046 (one of the earliest, and largely preserved monuments of Bohemian religious architecture); discovery of a previously unknown early medieval church probably sanctified to Our Lady; dating of St. Climent church (Romanesque origin); proof of local workshop that produced ceramic tiles of Vyšehrad type and geometric type with spherical motifs.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188174