Počet záznamů: 1

Středověká údolní niva Vltavy v Praze na Malé Straně (Valdštejnská čp. 154/III, Kolovratský palác)

 1. 1.
  0346510 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čulíková, Věra
  Středověká údolní niva Vltavy v Praze na Malé Straně (Valdštejnská čp. 154/III, Kolovratský palác).
  [Medieval floodplain of the river Vltava in the neighbourhood of the Lesser Town in Prague (Valdštejnská St. No. 154/III, Kolovratský Palace).]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 1 (2010), s. 72-116 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeobotanical analysis * medieval floodplain * river Vltava
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Soubor 18 vzorků náplavových sedimentů ze zaniklého vedlejšího ramene Vltavy v sousedství Malé Strany v Praze byl podroben karpologické a xylotomické analýze. Ve středověku se lokalita nacházela vně městského opevnění v zaniklém korytě. Náplavy byly datovány metodou C14 do 770-990 A.D. až 1160-1282 A.D. a podle keramiky do 10. - 14. stol. Rostlinné makrozbytky (23 399 diaspor + fragmeny diaspor, dřeva, uhlíků) nejméně 300 taxonů bylin a dřevin prokázaly smíšený původ sedimentu. Část měla původ v sedimentačním prostoru, část v sídlišti, část byla splavena řekou. Ve srovnání s dříve analyzovanými soubory z Malé Strany byl tento bohatší o cca 50%. Výsledky byly konfrontovány také se závěry pylové analýzy a s raně středověkými nálezy z Libice nad Cidlinou a z Mikulčic.

  18 samples from alluvial deposits extracted from a defunct side branch of the river Vltava in the neighbourhood of the medieval Lesser Town in Prague were submitted to carpological and xylotomical analyses. In the Middle Ages the site was situated outside the fortification in the river channel. The material was dated by C14 method to the period between 770-990 A.D. and 1160-1282 A.D., according to the pottery to the 10th - 14th centuries. The vegetal remains (23 399 diasporas + fragments) at least 300 taxa of herbs and woody plants demonstrated mixed character of the sediment. The origin of a part of tham was in the sedimentation area, a part in the settlement, and the others were washed down by the river. The river took part in enlarging the collection of the species by about 50%. The results were compared also with the outcomes of pollen analysis from the same location and with the early medieval sets from the locations Libice nad Cidlinou and Mikulčice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187522