Počet záznamů: 1

Směr v prostorovém vnímání

 1. 1.
  0340319 - PSU-E 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šimeček, Michal - Šikl, Radovan
  Směr v prostorovém vnímání.
  [The two in-depth orientations are mutually inconsistent in visual space perception.]
  Struny mysli. Ostrava: Montanex, 2009 - (Petrů, M.), s. 123-131. ISBN 978-80-7225-302-9
  Grant CEP: GA ČR GA406/07/1676
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: visual space perception * noneuclidean space * compression of a perceived space * anisotropy
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  V experimentálním výzkumu vnímání prostoru se ustálily některé představy o vztahu mezi prostorem vnímaným a skutečným. Podle jedné z nich se člověkem vnímaný prostor s rostoucí vzdáleností smršťuje, jinými slovy musí být rozměry předmětů směřovaných od pozorovatele do prostoru čím dál větší, aby se stále jevily jako stejné. Přirozeným doplňkem komprese vnímané velikosti ve směru od pozorovatele je percepční expanze ve směru k pozorovateli, a takový je i předpoklad vědecké komunity. Výsledky našich experimentů zaměřené na vztah mezi oběma směry v hloubkové dimenzi ovšem ukazují trendy neslučitelné s touto myšlenkou komplementarity. Naše percepční strategie se v obou směrech řídí poněkud jinými strategiemi a při vytváření vjemu pravděpodobně pracujeme s jinými zdrojovými informacemi.

  There are some widely accepted ideas in the scientific community concerning the relationship between the physical and perceived space. According to one of them is a perceived space increasingly compressed, that is spatial extent of in-depth stimuli should be larger in the increased distance in order to be perceived equal. Compression of the perceptual space in the direction away from the observer is automatically expected to be coupled with expansion of the perceptual space in the direction toward the observer. This assumption was tested in the experimental research and the results indicate that human observer follow strictly different heuristics in the two complementary directions. These two direction with respect to the observer’s position are geometrically equivalent, still they are not equivalent perceptually and phenomenologically. The notion of anisotropy of a perceived space should therefore be extended.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183586