Počet záznamů: 1

Chápaní interkulturního dialogu

 1. 1.
  0337882 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jan
  Chápaní interkulturního dialogu.
  [On the concept of intercultural dialogue.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 761-766 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: intercultural dialogue * human rights
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Účelem tohoto příspěvku k diskuzi o interkulturním dialogu je poukázat na dva diametrálně rozdílné přístupy zaujetí kritického stanoviska - mezi negativismem a pozitivní kritikou, tedy mezi postojem pasivity a postojem aktivní odvahy k činu. Neboť pozitivní kritika - narozdíl od pouhé negace - umožňuje rozevírat tematický prostor novým možnostem, je také s to proměňovat úzce chápanou polaritu válka - mír na skutečnost jiné kvality a současně jí udělovat nový, řekněme globální smysl. Tím interkulturní dialog, neopomínaje se opírat o historické souvislosti a klady tradic vlastních, nabývá svého opodstatnění.

  The aim of this contribution to the discussion of intercultural dialogue is to point to two diametrically different approaches to the adoption of critical standpoints - between negativism and positive criticism - that is, between the attitude of passivity and the attitude of active courage to do. Because positive criticism - unlike mere negation - enables an opening out of thematic space to new possibilities, it is also capable of transforming the narrowly understood war - peace polarity into reality of a different quality, and, at the same time, to give it a new, so to speak global, meaning. In this way inter-cultural dialogue, not forgetting its reliance on historical contexts and the postulations of its own traditions, achieves its own justification.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181777