Počet záznamů: 1

Method of Extraction of Europium(III) and/or Yttrium(III) Ions from Concentrate of Luminophore Dust or Sludge

 1. 1.
  0337504 - UCHP-M 2011 RIV CZ eng P - Patentový dokument
  Gruber, Václav
  Method of Extraction of Europium(III) and/or Yttrium(III) Ions from Concentrate of Luminophore Dust or Sludge.
  [Způsob extrakce iontů europitých a yttritých z koncentrátu luminoforového prachu či kalu.]
  Munich: European Patent Office, 2009. Vlastník: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 24.11.2005. Datum udělení patentu: 25.03.2009. Číslo patentu: EP1817437
  Grant CEP: GA MPO FI-IM5/075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: selective extraction * recycling technologies * ecological reprocessing
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070815&CC=EP&NR=1817437A1&KC=A1

  The invention relates to a method of selective extraction of europium(III) and/or yttrium(III) from luminophore dust and sludge, the major components of which are oxides and sulphides of zinc, cadmium, yttrium and europium. From the concentrate of luminophore dust or sludge an aqueous solution is prepared and is subsequently contacted with an extraction agent, which is alkylphosphoric or dialkylphosphoric acid, either pure or diluted with organic solvent. The reaction equilibrium is strongly dependent on equilibrium concentration of the free acid in the aqueous phase of the reaction. After separating aqueous and organic phase after the extraction the europium(III) and yttrium(III) ions are recovered from the organic phase.

  Předmětem vynálezu je postup pro selektivní extrakci trojmocného europia a/nebo yttria z luminoforového kalu a prachu, jehož dominantní složkou jsou oxidy a sulfidy zinku, kadmia, yttria a europia, spočívající v tom, že z koncentrátu luminoforového prachu či kalu se připraví vodný roztok, který se uvede do styku s extrakčním činidlem, jímž je kyselina alkylfosforečná nebo dialkylfosforečná, buď čistá nebo zředěná organickým rozpouštědlem. Rovnováha extrakce je silně závislá na rovnovážné koncentraci volné kyseliny v reagující vodné fázi. Po oddělení vodné a organické vrstvy po extrakci se europité a yttrité ionty získají z organické vrstvy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181483