Počet záznamů: 1

Micropropagation of Wild Service Tree (Sorbus torminalis [L.] Crantz): The Regulative Role of Different Aromatic Cytokinins During Organogenesis

 1. 1.
  0337010 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Malá, J. - Máchová, P. - Cvrčková, H. - Karady, Michal - Novák, Ondřej - Mikulík, Jaromír - Hauserová, Eva - Greplová, Jarmila - Strnad, Miroslav - Doležal, Karel
  Micropropagation of Wild Service Tree (Sorbus torminalis [L.] Crantz): The Regulative Role of Different Aromatic Cytokinins During Organogenesis.
  [Mikropropagace Sorbus torminalis [L.] Crantz: regulační role různých aromatických cytokininů v průbehu organogeneze.]
  Journal of Plant Growth Regulation. Roč. 28, č. 4 (2009), s. 341-348 ISSN 0721-7595
  Grant CEP: GA ČR GA206/07/0570; GA MŠk 1M06030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Wild service tree * Micropropagation * Rooting
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.438, rok: 2009

  The influences of three different aromatic cytokinin on in vitro multiplication and rhizogenesis of the wild service tree (Sorbus torminalis [L.] Crantz) were compared. The highest micropropagation was achieved on media containing BAP. On the other hand, the best rooting microcuttings were multiplied on a medium containing MeoBAPR. To compare these results with the levels of endogenous cytokinins, a newly developed UPLC-MS/MS method was used to determine 50 cytokinin metabolites in explants. The concentration of BAP9G, an important metabolite suspected to be responsible for inhibition of rooting and acclimatization problems, was found to be the highest in microcuttings grown on BAP. This agrees well with the results of rooting experiment. Levels of the most active endogenous isoprenoid cytokinins were also suppressed in these explants. This may be the result of a very high BAP uptake into the explants grown on this cytokinin.

  Byl porovnáván vliv tří různých aromatických cytokininů na in vitro množení a zakořeňování jeřábu břeku (Sorbus torminalis [L.] Crantz). Nejvyššího indexu množení bylo dosaženo na mediu obsahujícím BAP, avšak nejlépe zakořeňovaly explantáty množené na MeOBAPR. Aby bylo možné tyto výsledky srovnat s hladinami endogenních cytokininů, 50 cytokininových metabolitů bylo měřeno pomocí nově vyvinuté UPLC-MS/MS. Koncentrace BAP9G, důležitého metabolitu, pravděpodobně zodpovědného za inhibici zakořeňování a problémy při aklimatizaci , byla nejvyšší v explantátech množených na BAP, což souhlasí s výsledky experimentů se zakořeňováním. Hladiny nejaktivnějších isoprenoidních cytokininů byly v těchto explantátech také potlačeny. To může být výsledek velmi vyských hladin BAP v těchto explantátech. Dále byly měřeny i rozdíly v produkci etylenu a koncentraci volné IAA. Naše výsledky mohou být užity ke zlepšení efektivity zakořeňování in vitro u jeřábu břeku a pravděpobně i dalších rostlinných druhů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181106