Počet záznamů: 1

Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR - představení započatého projektu

 1. 1.
  0336526 - UBO-W 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mendel, Jan - Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš - Papoušek, Ivo - Bartoňová, Eva - Šanda, R. - Koníčková, Milena - Urbánková, Soňa
  Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR - představení započatého projektu.
  [Molecular biodiversity inventory of the ichthyofauna of the Czech Republic - presentation of the started project.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 124-130. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) M200930901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: DNA barcoding * ichthyofauna
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  Studie založená na mezinárodní spolupráci by chtěla významně přispět k poznání a popisu druhové pestrosti celé české ichtyofauny pomocí aplikace komplexního přístupu. Objektem inventarizace a následné katalogizace jsou recentní původní a nepůvodní druhy ryb a mihulí, žijících ve volných vodách ČR. Získané výsledky jsou současně využity pro mezikontinentální srovnání všech druhů ryb prostřednictvím "DNA barcodu" v rámci platformy BoLD. Závěrečné souhrnné vyhodnocení přispěje k aktualizaci podkladů monitoringu systému Natura 2000 a přinese zásadní informace a doporučení Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Nový design druhových kolekcí typových jedinců konstruovaný na pozadí komplexního přístupu a sestavení podrobného voucheru bude velkým přínosem pro národní muzea ČR. Konzervační přístup nové referenční kolekce současně umožní srovnávací DNA analýzy sbírkových jedinců i v budoucnu.

  The study based on international cooperation would like to contribute in a significant way to identification and description of the species diversity of the complete Czech ichthyofauna using a comprehensive approach. The inventory and subsequent cataloguing concentrate on recent native and non-native species of fishes and lampreys living in natural waters of CR. The obtained results are used for inter-continental comparison of all fish species using the "DNA barcode" within the BoLD platform. The final summary evaluation will contribute to updating of the data for monitoring within the system Natura 2000 and will provide vital information and recommendations to the ANCLP CR. The new system of species collections of type specimens designed on the basis of a comprehensive approach and creation of a detailed voucher will mean significant contribution to the Czech museums.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180738