Počet záznamů: 1

Polyphasic characterization of three strains of .i.Anabaena reniformis./i. and .i.Aphanizomenon aphanizomenoides./i. (cyanobacteria) and their re-classification to .i.Sphaerospermum./i. gen. nov. (incl. .i.Anabaena kisseleviana./i.)

 1. 1.
  0335646 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zapomělová, Eliška - Jezberová, Jitka - Hrouzek, Pavel - Hisem, D. - Řeháková, Klára - Komárková, Jaroslava
  Polyphasic characterization of three strains of Anabaena reniformis and Aphanizomenon aphanizomenoides (cyanobacteria) and their re-classification to Sphaerospermum gen. nov. (incl. Anabaena kisseleviana).
  [Polyfázická charakterizace tří kmenů Anabaena reniformis a Aphanizomenon aphanizomenoides (sinice) a jejich reklasifikace do Sphaerospermum gen. nov. (včetně Anabaena kisseleviana).]
  Journal of Phycology. Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1363-1373 ISSN 0022-3646
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB600960703; GA AV ČR(CZ) IAA600050704; GA ČR(CZ) GA206/06/0462
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Anabaena reniformis * Aphanizomenon aphanizomenoides * taxonomy * Sphaerospermum * Anabaena kisseleviana
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.270, rok: 2009

  Occurrences of rare cyanobacteria Anabaena reniformis and Aphanizomenon aphanizomenoides were found in the Czech Republic. Clonal strains were isolated from distant localities and different sampling years. They were characterized by combined morphological, genetic and biochemical approach. Based on 16S rRNA gene sequences, these strains clustered separately from the other planktonic Anabaena and Aphanizomenon strains. They created a cluster near Cylindrospermopsis, closely together with two An. kisseleviana strains available from GenBank. A new genus was defined (Sphaerospermum genus novum, with the type species S. reniforme, based on the traditional species An. reniformis). Production of puwainaphycin A was found in both of the An. reniformis strains. Despite the relatively short phylogenetic distance from Cylidrospermopsis, the production of cylindrospermopsin was not detected in any of our strains.

  V České republice byly nalezeny řídce se vyskytující sinice Anabaena reniformis a Aphanizomenon aphanizomenoides. Byly izolovány klonální kmeny z různých lokalit, odebrané v různých letech a byly charakterizovány pomocí kombinovaného morfologického, genetického a biochemického přístupu. Na základě 16S rRNA genu klastrovyla tyto kmeny odděleně od ostatních planktonních kmenů rodů Anabaena a Aphanizomenon. Společně se dvěma kmeny An. kisseleviana z GenBanku vytvořily klastr blízko rodu Cylindrospermopsis. Byl vyčleněn nový rod (Sphaerospermum genus novum s typovým druhem S. reniforme založeným na tradičním druhu An. reniformis). U obou studovaných kmenů An. reniformis byla detekována produkce puwainafycinu A. Navzdory relativně krátké fylogenetické vzdálenosti od r. Cylindrospermopsis nebyla u našich kmenů zjištěna produkce cylindrospermopsinu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180050