Počet záznamů: 1

Použití multimodálních systémů pro přípravu přípravků k léčbě a diagnostikování nádorových onemocnění

 1. 1.
  0335359 - UMG-J 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Král, V. - Bříza, T. - Kejík, Z. - Králová, Jarmila - Poučková, P.
  Použití multimodálních systémů pro přípravu přípravků k léčbě a diagnostikování nádorových onemocnění.
  [Use of multimodal systems for preparation of therapeutic and diagnostic tools for management of malignant diseases.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2009. Vlastník: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Univerzita Karlova v Praze - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 31.08.2007. Datum udělení patentu: 02.02.2009. Číslo patentu: 300197
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1038; GA AV ČR KAN200200651
  Grant ostatní: GA MŠk(CZ) LC512
  Program: LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: porphyrin * cyclodextrin * photodynamic therapy
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1033606&lan=cs

  Vynález se týká multimodálních systémů určených pro kombinaci PDT s cíleným transportem léčiv do nádorových buněk. Tyto systémy jsou založeny na porfyrinovém nebo korinovém skeletu, který je vhodně substituován cyklodextrinovými jednotkami, které tvoří s vybraným léčivem supramolekulární komplex. Navíc tyto komplexy mohou být rozšířeny o příslušné metalokomplexy porfyrinů s axiálně vázanou protilátkou. Celý takto vytvořený supramolekulární systém je preferenčně akumulován v nádorových tkáních. Kombinace několika terapeutických efektů využívá jak fotofyzikálních vlastnosti látek umožňujících fotodynamickou terapii, tak inkluzních komplexů s vybranými cytostatiky a cílený transport směrovaný mono- a polyklonálními protilátkami. Vysoká účinnost tohoto vícerežimového přístupu pro léčbu nádorů byla prokázána na myším tumorovém modelu.

  The invention concerns multimodal systems designed for combination of PDT with targeted transport of drugs to tumour cells. These systems are based on a porphyrin or corin skeleton, suitably substituted with cyclodextran units forming a supramolecular complex with the selected drug. Furthermore, these complexes can be extended by corresponding metallocomplexes of porphyrins with axially bound antibody. The entire supramolecular system is preferentially accumulated in tumour tissues. Combination of multiple therapeutic effects exploits both photophysical properties of agents enabling photodynamic therapy and inclusion complexes with selected cytotoxic drugs and targeted transport directed by mono- and polyclonal antibodies. The high efficiency of this multi-regimen approach to tumour therapy was demonstrated on the mouse tumour model.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179844