Počet záznamů: 1

Allele Frequency Data for 17 Short Tandem Repeats in a Czech Population Sample

 1. 1.
  0334544 - UIVT-O 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimková, H. - Faltus, Václav - Marván, Richard - Pexa, T. - Stenzl, V. - Brouček, J. - Hořínek, A. - Mazura, Ivan - Zvárová, Jana
  Allele Frequency Data for 17 Short Tandem Repeats in a Czech Population Sample.
  [Frekvence alel u 17 STR jedinců vybraných z České populace.]
  Forensic Science International-Genetics. Roč. 4, č. 1 (2009), e15-e17 ISSN 1872-4973
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: short tandem repeat (STR) * allelic frequency * PowerPlex 16 System * AmpflSTR Identifiler * population genetics * Czech Republic
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.421, rok: 2009

  Allele frequencies for 17 short tandem repeats (STRs) autosomal loci (D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, CSF1PO, FGA, PentaD, PentaE, TH01, TPOX, vWA) were studied in an extensive sample (max. N = 1411) of unrelated individuals originating from the Czech Republic. Population and forensic parameters were estimated. Except for FGA and Penta E loci, no deviations from the Hardy–Weinberg equilibrium were detected. A comparative analysis with published data revealed significant differences in allele frequencies for some loci from the Polish population and three Hungarian populations (Ashkenazim population and Romany populations from Debrecen and Baranya County, respectively). A combination of these 17 STR loci provides a powerful tool for forensic identification in the native Czech population.

  Alelické frekvence v 17 autozomálních lousech, tzv krátké tandémové repetitivní úseky (D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, CSF1PO, FGA, Penta D, Penta E, TH01, TPOX, vWA) byly studovány v souboru (N=1411) nepříbuzných osob původem z České republiky. Populační a forenzní parametry byly kalkulovány. S výjimkou lokusů FGA a Penta E nebyly detekovány žádné odchylky pomocí Hardy-Weinbergovy rovnováhy. Komparativní analýza s již publikovanými daty odhalila významné rozdíly v alelických frekvencích pro některé lokusy u polské populace a třech populací z Maďarska (Ashkenazi populace, a Romany populace od Debrecenu a Baranya). Kombinace těchto 17 STR lokusů poskytuje silný nástroj pro forenzní identifikace v žijící české populaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179254