Počet záznamů: 1  

Politické hry s "nedokončenou revolucí". Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a po jeho rozpadu (1989-1992)

 1. 1. 0334212 - USD-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Suk, Jiří
  Politické hry s "nedokončenou revolucí". Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a po jeho rozpadu (1989-1992).
  [Political games with the "unfinished revolution". Settling accounts with communism while the civic forum existed and afterwards, 1989-92.]
  Soudobé dějiny. Roč. 16, 2/3 (2009), s. 276-312 ISSN 1210-7050
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/1189
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: communism * velvet revolution * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je věnována zrodu a počáteční dynamice českého postkomunistického antikomunismu. Vychází ze zjištění, že v čase politického převratu v listopadu a prosinci 1989 zůstávala politika radikální diskontinuity okrajovým, prakticky neviditelným a neslyšitelným jevem v celkem klidných občanských nepokojích. Ve sdílené atmosféře „národního porozumění“, jež vyústila do historického kompromisu mezi starým socialistickým a novým demokratickým režimem, nebylo místa pro politiku radikálního účtování s komunistickou stranou a minulostí. O to překvapivější bylo, když se požadavky s těmito parametry (odevzdání majetku KSČ, postavení KSČ mimo zákon, potrestání zločinců a vlastizrádců) objevily jako by z ničeho nic už na počátku roku 1990 a nabývaly na síle.

  This article discusses the birth and early dynamics of Czech post-Communist anti-Communism. It is based on the recogniation that during the poltical takeover in November and December 1989 the policy of radical discontinuity remained a marginal, practically invisible and inaudible phenomenon in the whole restful period of civil unrest. In the generally shared atmosphere of ‘national understanding’, which led to the historic compromise between the old, Socialist régime and the new, democratic régime, there was no room for a policy of a radical settling of scores with the Communist Party and the past. It was all the more surprising, therefore, when demands along these lines (the relinquishing of Party property, the outlawing of the Party, the punishment of criminal and treasonous politicians) appeared as if out of nowhere as early as the beginning of 1990, and then intensified.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179006