Počet záznamů: 1

Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR

 1. 1.
  0333990 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Martinec, Petr - Klika, Z.
  Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR.
  [Secondary minerals origined on burning coal waste piles in selected coal basins in the Czech Republic.]
  Documenta Geonica 2009. Vol. 2. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Kožušníková, A.), s. 161-168. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-72-2.
  [Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. Ostrava (CZ), 21.10.2009-23.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: coal waste pile * burning coal waste pile * secondary minerals
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Přestože je na odvalech umístěných v krajině uložen sterilní, z hloubky vytěžený kámen se zbytky uhlí, představují hořící odvaly dlouhodobou zátěž pro okolní krajinu. Chování zeminové stavby jako objektu v krajině ovlivňuje řada faktorů, například i to, že odvaly hlušin mají vzhledem k původu hlušin (hloubce dobývání) inverzní stratigrafii tj. nejstarší horniny s vyšším stupněm diageneze a vyšší stabilitou bývají na povrchu odvalu (stejné jako stupeň prouhelnění uhelné hmoty). Dále se projevuje na chování odvalu v daném prostředí a v čase způsob ukládání hlušin na odvalu. Intenzívnější procesy oxidace nalézáme u starých odvalů se sypáním hlušiny na vrchol odvalu, kde pak dochází ke gravitačnímu rozdružování hlušin na svazích odvalu a k vzniku velmi propustných partií v odvalu. Reaktivita odvalů s rozhrnováním a hutněním hlušin je nižší, přinejmenším zpožděná.

  In this paper the existence of coal waste pile have been divided into various stages. Four of these stages (A, B, C and D) belong to stage of coal waste pile heating. Whereas stage A run at the ambient low temperature the stage D run at very high temperature (above 900°C). The fifth stage E follows cooling period and sixth stage F interaction of coal waste pile with injected material that is added to burning coal waste pile in order to decrease its temperature. Each stage is characterized by various condition at which new secondary minerals are formed. Some of them are typical just for related stages of coal waste pile existence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178838