Počet záznamů: 1

Numerical solution of turbulent jet flows

 1. 1.
  0333369 - UT-L 2013 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Louda, P. - Příhoda, Jaromír - Kozel, K.
  Numerical solution of turbulent jet flows.
  [Numerické řešení turbulentních volných proudů.]
  Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics. Roč. 8, č. 1 (2009), s. 10629-10630 ISSN 1617-7061
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: artificial compressibility method * free jet * impinging jet
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The work deals with numerical modelling of turbulent 3D jet flows: steady impinging jet, interaction of steady free jet with cross-flow, unsteady synthetic free jet and unsteady synthetic impinging jet. The numerical method is based on the artificial compressibility method with dual time extension for unsteady cases. Space discretization uses finite volume method with third order accurate upwind approximation for convection, the time discretisation is implicit. Turbulence is modelled using two-equation eddy viscosity models and by explicit algebraic Reynolds stress model. Numerical results are compared with measurements. The dual time artificial compressibility method gives a good agreement with results of unsteady simulations.

  Práce se zabývá numerickým modelováním turbulentních 3D volných proudů: stacionární volný proud dopadající na stěnu, interakce stacionárního volného proudu s příčným proudem, nestacionární syntetizovaný volný proud a nestacionární systetizovaný volný proud dopadající na stěnu. Numerická metoda je založena na metodě umělé stlačitelnosti s duálním časem pro nestacionární případy. Prostorová diskretizace užívá metodu konečných objemů se zpětnou aproximací konvekčních členů, časová diskretizace je implicitní. Turbulence je modelována pomocí dvourovnicových modelů s turbulentní vazkostí a explicitního algebraického modelu Reynoldsových napětí. Numerické výsledky jsou porovnány s měřením. Metoda umělé stlačitelnosti s duálním časem dává dobré výsledky pro nestacionární simulace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178368