Počet záznamů: 1

SQ-SQ Experiment for Determination of Relative Signs of Small nJ(29Si,13C) Couplings in a Wide Variety of Silicon Compounds

 1. 1.
  0333203 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Blechta, Vratislav - Schraml, Jan
  SQ-SQ Experiment for Determination of Relative Signs of Small nJ(29Si,13C) Couplings in a Wide Variety of Silicon Compounds.
  [SQ-SQ experiment pro určení relativních znamének malých nJ(29Si,13C) kapling konstant pro širokou skupinu křemikových sloučenin.]
  Magnetic Resonance in Chemistry. Roč. 47, č. 12 (2009), s. 1019-1023 ISSN 0749-1581
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720706
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: DQ-ZQ experiment * nJ(Si,C) * signs of coupling constants
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.612, rok: 2009

  A modification of DQ/ZQ experiment termed SQ-SQ experiment is proposed for determination of relative signs and magnitudes of coupling constants. The modification replaces the multiple quantum evolution period by two synchronously incremented single quantum periods. Similarly to DQ/ZQ experiment, the sequence requires only two coupling constants which share one nucleus, the one to be measured and a reference one. This allows application to a larger variety of molecular fragments than traditional 2D sequences producing E.COSY or TROSY pattern. The SQ-SQ experiment eliminates effects of some other couplings during t1 thus simplifying the 2D pattern and increasing signal intensity in comparison with DQ/ZQ experiment. The presented sequence is particularly designed for determination of silicon-carbon coupling constants across several bonds at natural abundance using silicon-hydrogen couplings as the sign reference.

  Je navržena modifikace double quantum-zero quantum (DQ-ZQ)experimentu nazvaná single-quantum-single-quantum (SQ-SQ) experiment určená pro stanovení relativních znamenek a velikostí kapling konséant. Modifikace zaměňuje mnohakvantovou evoluční periodu dvěma synchronně inkrementovanými jednokvantovými periodami. Podobně jako DQ-ZQ experiment, vyžaduje nová sekvence pouze dvě kapling konstanty od jednoho jádra, tj. jednu, která se měří a jednu referenční. To dovoluje použití pro širší spektrum molekulových fragmentů než umožňují tradiční sekvence produkující E.COSY a TROSY vzory ve 2D rovině. SQ-SQ experiment navíc eliminuje vliv určitých dalších kaplingů během evoluční doby t1, čímž dojde ke zjednodušení spektra ve 2D rovině a ke zvýšení intenzity signálu. Publikovana sekvence je specielně konstruována ke stanovení kapling konstant křemík-uhlík přes více vazeb v přirozeném isotopickém výskytu s kaplingy křemík-vodík jako referenčními.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178249