Počet záznamů: 1

The veil of the Virgin Mary. Relics in the conflict between Roman Catholics and Utraquists in Bohemia in the 14th and 15th centuries

 1. 1.
  0332597 - UDU-I 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Šroněk, Michal
  The veil of the Virgin Mary. Relics in the conflict between Roman Catholics and Utraquists in Bohemia in the 14th and 15th centuries.
  [Rouška Panny Marie. Relikvie ve sporu mezi katolíky a utrakvisty v Čechách ve 14. a 15. století.]
  Umění. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 118-139 ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: relic * veil of the Virgin Mary * utraquism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The study is about respect to a realic of a Virgin Mary´s veil in Bohemia between 1350 and 1420. It is about a reflection of its cult in iconography of the works of art, about criticism from pre-utraquist church reformers. It follows its history, gradual weakening of its cult and reflections in the works of art in the utraquist Bohemia.

  Studie pojednává o úctě k relikvii roušky Panny Marie v Čechách v letech 1350-1420, o ohlasu jejího kultu v ikonografii výtvarných děl a o jeho kritice za stran předhusitských církevních reformátorů. Sleduje osudy této relikvie, postupné oslabování jejího kultu a ohlasů ve výtvarném umění v prostředí katolíků a utrakvistů v pohusitských Čechách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177811