Počet záznamů: 1

Die ODO- Wörterbücher als integraler Teil der comenianischen Lehrmethode

 1. 1.
  0332457 - FLU-F 2010 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
  Beneš, Jiří
  Die ODO- Wörterbücher als integraler Teil der comenianischen Lehrmethode.
  [ODO Lexica as Integral Part of Comenian Language Teaching Method.]
  Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře a vzdělávání. Praha: Academia, 2009 - (Chocholová, S.; Pánková, M.; Steiner, M.), s. 99-103. ISBN 978-80-200-1700-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: dictionary * didactics of languages * Comenius studies
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Für jede Stufe des Sprachunterrichts (Vestibulum, Janua, Atrium) verfasste J. A. Comenius drei geeignete Lehrbücher: ein Textbuch, eine Grammatik und ein Wörterbuch (Lexikon). Der Schüler könne eine solide Kenntnis der Fremdsprache auf der entsprechenden Ebene nur vermittels aller drei Handbücher erwerben. Im Beitrag wird die Beziehung und Komplementarität zwischen dem Textbuch, das nach heutiger Terminologie als onomasiologisches Wörterbuch bezeichnet werden kann, und dem Lexicon januale als seinem semasiologischen Gegenteil behandelt.

  J. A. Comenius elaborated for every stage of the the language teaching curriculum (i.e. Vestibulum, Janua, Atrium) three types of appropriate books (manuals): a basic textbook containing sentences, a grammar book and a "lexicon" (dictionary). Only by using all three manuals the pupil could fully master the respective degree of language knowledge. The paper deals with the correlation and complementarity between the textbook which, in modern terms, may be regarded as a kind of onomasiological dictionary, and the lexicon itself as its semasiological counterpart.

  Pro každou fázi jazykového vzdělávání (Vestibulum, Janua, Atrium) J. A. Komenský zpracoval tři typy vhodných příruček: základní učebnici obsahující texty, učebnici gramatiky a slovník. Žák může plně dosáhnout příslušného stupně jazykové znalosti pouze s využitím všech tří učebnic. Příspěvek se zabývá vzájemných vztahem a komplementaritou mezi učebnicí, která v dnešní terminologii může být chápána jako určitá forma onomasiologického slovníku, a samotným lexikonem jako jejím sémasiologickým protějškem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177711