Počet záznamů: 1

Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací

 1. 1.
  0332331 - UGN-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Koníček, Petr - Kožušníková, Alena (ed.)
  Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací.
  [Evaluation of effectiveness of rock blasting for stress release in rock massif.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. 130 s. Documenta Geonica, 1. ISBN 978-80-86407-63-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: rock burst * destress rock blasting * seismic effect
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Důlní otřesy představují jeden s nejnebezpečnějších fenoménů vystupujících při dobývání černého uhlí v české části hornoslezské uhelné pánve. Bezvýlomové trhací práce patří v těchto podmínkách k nejdůležitějším aktivním protiotřesovým opatřením. Hlavním cílem těchto prací je desintegrace kompetentních hornin doprovázejících uhelné sloje a uvolnění lokálních koncentrací napětí. V rámci hodnocení protiotřesové prevence je důležité kvalifikovat i kvantifikovat uvolnění koncentrací napětí. Monografie shrnuje dosavadní poznatky o bezvýlomových trhacích pracech a popisuje současně užívaný systém hodnocení účinnosti na základě dat seismologického monitoringu. Seismický efekt (jako indikátor uvolnění napětí) představuje poměr registrované seismické energie k ekvivalentu seismické energie odpovídající hmotnosti odpálené nálože trhaviny. Monografie představuje analýzu velkého souboru dat bezvýlomových trhacích prací a dat seismologického monitoringu získaných v letech 2000 - 2008.

  Rock burst is one of very dangerous phenomenon in Czech part of Upper Silesian Coal Basin (USCB). Destress rock blasting in overlaying strata belongs to the most important measures. The main goal of that measure is disintegration of competent rock in overlaying strata and due to it the stress release in the vicinity of excavated coal seam. Qualify and quantify stress release is very important in evaluation of rockburst prevention. The monograph sums up existing knowledge in destress blasting in conditions of USCB. The most common method of evaluation of release effect based on seismic monitoring data is described. Seismic effect is calculated as ratio of registered seismic energy to theoretic energy released by explosive during blasting. Contemporary system of seismic effect evaluation is discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177623