Počet záznamů: 1

Electron Reorganization in Allowed and Forbidden Reactions: Multicenter Bond Indices as a Measure of Aromaticity and/or Anti-aromaticity in Transition States of Pericyclic Electrocyclizations

 1. 1.
  0332318 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mandado, M. - Ponec, Robert
  Electron Reorganization in Allowed and Forbidden Reactions: Multicenter Bond Indices as a Measure of Aromaticity and/or Anti-aromaticity in Transition States of Pericyclic Electrocyclizations.
  [Elektronová reorganizace v dovolených a zakázaných reakcích. Multicentrické vazebné indexy jako míra aromaticity resp. antiaromaticity transitních stavů pericyklických elektrocyklizací.]
  Journal of Physical Organic Chemistry. Roč. 22, č. 12 (2009), s. 1225-1232 ISSN 0894-3230
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0118
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: pericycli reactions * aromaticity * multicenter bond indices
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.602, rok: 2009

  The multicenter bond indices, recently proposed as quantitative measures of the cyclic delocalization in aromatic systems, have been applied to characterize the differences in the nature of the electron reorganization in a series of allowed and forbidden electrocyclic reactions of linear neutral polyenes of general formula CnHn+2 and related charged systems of formula CnHn+2(+) and CnHn+2(-) for n ranging from 4 to 7. The proposed methodology, which is based on the monitoring of the variation of the extent of cyclic delocalization along the concerted reaction paths, is shown to be completely consistent with the empirical Evans/Dewar classification anticipating aromatic transition states for allowed and antiaromatic transition states for forbidden electrocyclic reactions.

  Mulicentrické vazebné indexy, nedávno navržené jako kvantitativní míra cyklické delokalizace v aromatických systémech byla aplikována pro charakterizaci rozdílů v povaze elektronové reorganizace v řadě dovolených a zakázaných elecktrocyklických reakcí. Bylo ukázáno, že navržená metodologie, založená na monitorování změn v rozsahu cyklické delokalizace podél součinné reakční cesty, je zcela v souladu s empirickým Evans-Dewarovou klasifikací, podle které vykazují transitní stavy dovolených reakcí rysy typické pro aromatické systémy, zatímco u zakázaných reakcí jsou transitní stavy antiromatické.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177612