Počet záznamů: 1

Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno. Příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu

 1. 1.
  0332165 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Miroslav - Zápotocký, Milan
  Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno. Příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu.
  [Early eneolithic settlement in Hřebeč, Central Bohemia. An example of long-term open prehistoric feature.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 61, č. 2 (2009), s. 265-284 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR GA404/08/1176
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Eneolithic * Late Lengyel * Jordanów culture * Michelsberg culture * Funnel Beaker culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Počáteční stadium eneolitu patří na území Čech k obdobím nálezově silně podreprezentovaným. Stále tedy má význam pracovat i s nedostatečně dokumentovanými materiály – což je případ nálezového souboru z Hřebče, lokality z jihozáp. výspy středočeské sídelní ekumeny. Soubor, získaný patrně z větší jámy - hliníku, je pozoruhodný nejen z hlediska kvality a četnosti, ale i chronologickým rozsahem, zahrnujícím období od pozdně lengyelského horizontu po počátek baalberského stupně kultury nálevkovitých pohárů, resp. závěrečný stupeň michelsberské kultury (ca 4400/4300 – 3900/3800 BC cal.). Jde zjevně o další příklad dlouhodobě zanášených objektů, příp. terénních muld.

  The initial stage of the Eneolithic period is a period much under-represented on Bohemian territory. It therefore makes sense to continue working even with insufficiently documented materials – which is the case with the find assembly from Hřebeč (distr. Kladno), a site on the south-western edge of the Central Bohemian settlement ecumene. The assembly, collected apparently from a larger clay-pit, is noteworthy not only in terms of quality and number, but also in terms of chronological scope, covering the period from the Bohemian Late Lengyel to the Late Michelsberg/Early Funnel Beaker culture (ca. 4400/4300 – 3900/3800 BC cal.). This is evidently an example of long-term siltation of features, or low ground terrain, as shown in similar situations from Bohemia and Moravia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177494