Počet záznamů: 1

The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness

 1. 1.
  0332146 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Fránková, Markéta - Bojková, J. - Poulíčková, A. - Hájek, Michal
  The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness.
  [Struktura a druhová bohatost rozsivkových společenstev západokarpatských prameništních mokřadů podél minerálně-trofického gradientu.]
  Fottea. Roč. 9, č. 2 (2009), s. 355-368 ISSN 1802-5439
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: diatoms * Western Carpathians * poor-rich gradient
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.762, rok: 2009

  We list 188 diatom taxa collected as epibryon and epipelon at 13 spring fens in the Western Carpathians distributed along the gradient of mineral richness. Species richness decreased along the gradient from calcareous fens to mineral-poor Sphagnum fens. In agreement with fen typology based on higher plants, bryophytes, and molluscs, the same four fen types were identified. For each spring-fen type indicator diatom species were suggested. Conductivity and pH appeared to be the most important environmental factors responsible for variation in diatom species data.

  Uvádíme 188 taxonů rozsivek odebraných jako epibryon a epipelon na 13 západokarpatských prameništích podél gradientu minerální bohatosti. Druhová bohatost klesala podél gradientu od vápnitých pramenišť po minerálně chudá přechodová rašeliniště. Stejně jako u typologie založené na vyšších rostlinách, mechorostech a měkkýších, byly rozlišeny 4 prameništní typy. Pro každý typ prameniště byly stanoveny indikační druhy. Konduktivita a pH se ukázaly být hlavními proměnnými zodpovědnými za variabilitu rozsivkových dat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177477