Počet záznamů: 1

Marcomannia. Der Militärschlag gegen die Markomannen und Quaden - ein archäologischer Survey

 1. 1.
  0331979 - ARUB-Q 2010 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Komoróczy, Balázs
  Marcomannia. Der Militärschlag gegen die Markomannen und Quaden - ein archäologischer Survey.
  [Marcomannia. The military campaign against the Marcomanni and Quadi - an archaeological survey.]
  2000 Jahre Varusschlacht. Konflikt. Stuttgart: Theiss, 2009, s. 114-125. ISBN 978-3-8062-2279-1
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Roman archaeology * Marcomannic wars * Roman military * Mušov
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Die Studie stellt ein Überblick des aktuellen Forschungsstandes über den römischen Militäreingriff auf dem Gebiet des Barbaricums nördlich der mittleren Donau während der Markomannenkriege dar. Behandelt die einzelnen Formen der archäologischen Spuren, die die Militärstrategie der Römer beweisen, wobei die größte Interesse wurde der Problematik der sog. kurzfristigen Lager und der Charakteristik der zentralen römischen Militärbasis am Burgstall bei Mušov gewidmet. Die neue Interpretation der bislang entdeckten Objekte und Fundgruppen bezeugt, dass sich im Mušov die bedeutendste römische Anlage aus der Zeit der Markomannenkriege im Barbaricum befand. Hier befand sich das Hauptquartier der römischen Heeresleitung, daneben wurde die logistische Unterstützung der Operation auf dem Gebiet der Markomannen von hier aus geleistet und vielleicht auch die Unterbringung der außerordentlichen Persönlichkeiten der römischen Politik.

  The outline is summary of up-to-date state of recognition of the roman military intervention to the barbarian lands north of the Middle Danube during the Marcomanic wars. It deals with archaeological evidences that indicate ways of strategic thinking of Rome and special attention is dedicated to questions about temporary roman military camps as well as the central roman military base located at Mušov-Burgstall. Once again it interprets already excavated objects of greater significance and sets of artifacts that support the theory that Mušov was location of the most important roman military establishment within barbarian lands during the Marcomanic wars. There was situated the supreme command of the roman army, the center of logistic support for units operating in the area as well as the accommodation for highly important persons of roman policy. In this sense it’s possible to get a view of organizational center core of occupation infrastructure.

  Studie je přehledem aktuálního stavu poznání římského vojenského zásahu na území barbarika severně od středního Dunaje v době markomanských válek. Pojednává o jednotlivých formách archeologických stop, svědčících o vojenské strategii Říma, přičemž zvláštní důraz je kladen na problematiku tzv. krátkodobých táborů a na charakteristiku ústřední římské vojenské báze na lokalitě Mušov-Burgstall. Znovu interpretuje doposud odkryté nejdůležitější objekty a nálezové skupiny, které svědčí o tom, že se na Mušově nacházelo nejdůležitější římské vojenské zařízení v období markomanských válek na barbarském teritoriu. Nacházelo se zde hlavní velení římského vojska, dále odsud byla zajišťována logistická podpora na markomanském území operujících jednotek a ubytovávaly se zde mimořádně významné osoby římské politiky. V tomto smyslu lze zde spatřovat organizační jádro okupační infrastruktury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177347