Počet záznamů: 1

Spectroscopic properties and lattice dynamics of ferroelectrics and related functional oxide ceramics

 1. 1.
  0331920 - FZU-D 2010 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Petzelt, Jan - Kamba, Stanislav
  Spectroscopic properties and lattice dynamics of ferroelectrics and related functional oxide ceramics.
  [Spekroskopické vlastnosti a mřížková dynamika feroelektrik a příbuzných funkčních keramik oxidů.]
  Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds. Vol. 40. London: Royal Society of Chemistry Publishing, 2009 - (Yarwood, J.; Douthwaite, R.; Duckett, S.), s. 49-71. ISBN 978-1-84755-918-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/06/0403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: dielectric response * ferroelectric ceramics * microwave ceramics
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Dielectric response as a function of frequency for high-permittivity dielectric and ferroelectric materials is discussed emphasizing the dynamic behaviour in the microwave and infrared range. After introduction the experimental data for selected ferroelectric, incipient ferroelectric and antiferroelectric perovskite ceramics are summarised, discussing the dielectric grain size effect due to a low-permittivity grain-boundary layer. Other important structural types of ferroelectrics are mentioned, as well. Attention is then paid to relaxor ferroelectrics and their extremely broad and complex dielectric dispersion. Then some new results on magnetoelectric multiferroics are summarised and finally the results on microwave ceramics are noted, discussing mainly the problem of extrapolating the microwave dielectric properties from the infrared and THz range.

  Dielektrická frekvenční odezva feroelektrik a dielektrik s vysokou permitivitou je diskutována se zdůrazněním dynamického chování v mikrovlnné a infračervené oblasti. Po úvodu jsou shrnuta experimentální data pro vybrané feroelektrické a antiferoelektrické perovskitové keramiky a je diskutován dielektrický rozměrový efekt velikosti zrn vlivem hranice zrn s nízkou permitivitou. Zmíněny jsou též jiné důležité strukturní typy feroelektrik. Pozornost je též upřena na relaxační feroelektrika a jejich extrémně široké a složité dielektrické disperze. Posléze jsou shrnuty nové výsledky získané na magnetoelektrických multiferoikách a nakonec jsou zmíněny výsledky získané na mikrovlnných keramikách s diskusí problému extrapolace mikrovlnných dielektrických vlastností z IČ a THz oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177306