Počet záznamů: 1

Influence of Spatial Harmonics on Properties of Five-Phase Induction Machines

 1. 1.
  0331912 - UT-L 2010 RIV HR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Schreier, Luděk - Bendl, Jiří - Chomát, Miroslav - Skalka, Miroslav
  Influence of Spatial Harmonics on Properties of Five-Phase Induction Machines.
  [Vliv prostorových harmonických na vlastnosti pětifázového asynchronního stroje.]
  Proceedings of EDPE 2009. Zagreb: KoREMA, 2009, s. 1-8. ISBN 978-953-6037-56-8.
  [International Conference on Electrical Drives and Power Electronics - EDPE /15./. Dubrovnik (HR), 12.10.2009-14.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA102/08/0424
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: five-phase induction machine * symmetrical components * spatial wave (harmonic)
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  The first part of the paper deals with the determination of main parametrs which are necessary for modelling of a five-phase induction machine with a cage rotor. In case of feeding by unbalanced voltages, the influence of higher space harmonics on properties of a five-phase motor is demonstrated by means of the results of the numerical modelling of a single-phase and a two-phase short circuit in no-load operation. The paper comparesthe results of solutions for machines with an insulated node of the stator winding (when the first and the third spatial waves are applied only) with the results of a simulation in the case when the node of winding in connected with the node of a feeding source.

  První část práce se zabývá určením hlavních parametrů, které jsou nezbytné pro modelování pětifázového asynchronního stroje s klecovým rotorem. V případě napájení nesymetrickými napětími je vliv vyšších prostorových harmonických na vlastnosti pětifázového stroje ukázán pomocí výsledků numerického modelování jednofázového a dvoufázového zkratu při chodu naprázdno. Práce porovnává výsledky řešení pro stroje s izolovaným uzlem statorového vinutí (kdy se uplatní pouze první a třetí prostorová vlna). s výsledky simulace v případě, kdy uzel vinutí je spojen s uzlem napájecího zdroje. V tomto případě, pátá prostorová harmonická značně ovlivňuje situaci ve stroji. Uvedené výsledky simulací jasně ukazují nezbytnost uvažovat vyšší prostorové vlny proudové vrstvy, hustoty toku a toku ve jhu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177302