Počet záznamů: 1

Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu

 1. 1.
  0331827 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mádr, V. - Sitek, Libor - Hela, R. - Hlaváč, L. M. - Bodnárová, L. - Pustelník, J. - Janurová, E.
  Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu.
  [Comparison of Continuous High-Pressure Generated and Pulsing Low-Pressure Generated Water Jets on Concrete.]
  Vodní paprsek 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Sitek, L.), s. 126-135. ISBN 978-80-86407-81-4.
  [Vodní paprsek 2009. Ostrava (CZ), 04.11.2009-05.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/1662
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: water jet * concrete * depth of penetration * removed volume
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Betonové vzorky s různými stupni poškození byly porušovány kontinuálním vodním paprskem generovaným při tlaku 380 MPa v Laboratoři kapalinového paprsku na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Paralelně byly provedeny na identických betonových vzorcích testy působení pulzujícího vodního paprsku generovaného nízkým tlakem 30 MPa v Oddělení desitegrace materiálů na Ústavu geoniky AVČR, v. v. i. Erozní stavy vzorků byly připraveny několika laboratorními postupy simulujícími stárnutí betonu v přírodních podmínkách, jak je tomu při aplikacích v praxi. Vzorky byly připraveny na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Byl zjišťován vliv stupně eroze na míru porušení betonu a studována topografie povrchu. Bylo realizováno porovnání hloubky průniku paprsku do materiálu a míry jeho objemového porušení podle vstupní energie. Všechny výsledky jsou diskutovány s ohledem na jejich aplikaci v praxi a další vývojové trendy.

  The concrete samples with various erosion states were disintegrated by pure continuous water jets generated from pressure 380 MPa in the Liquid jet laboratory at the VŠB - Technical University of Ostrava. Simultaneously, the identical concrete samples were tested by pulsing water jets generated by low pressure 30 MPa in the Department of Material Disintegration at the Institute of Geonics of the AS CR. The erosion states of samples were prepared by application of several laboratory techniques simulating the concrete aging under the natural conditions due to the real applications in practice. They were prepared at the 127 Institute of Technology of Building Materials and Components of the Brno University of Technology. The influence of the erosion state on the disintegration rate was tested and the surface topography was studied. The comparison of both the depth of penetration and the volume disintegration ratio regarding the input power is performed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177239