Počet záznamů: 1

Význam her v archaických společnostech. Archeologické možnosti studia

 1. 1.
  0331466 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Květina, Petr - Květinová, Sylvie - Řídký, Jaroslav
  Význam her v archaických společnostech. Archeologické možnosti studia.
  [The importance of games in archaic societies. Archaeological study options.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 59, č. 1 (2009), s. 3-30 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: games * rondels * Late Neolithic * Mesoamerica * Central Europe
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Cílem práce je diskutovat význam her v předliterárních společnostech. Této společenské aktivitě je dosud věnována nedostatečná pozornost především, co se období evropské prehistorie týká. Článek je založen na hypotetické interpretaci rondelů jakožto ohraničeného místa pro provozování her. Na důležitost fenoménu her z hlediska jejich společenské funkce poukazuje úvodní teoretická pasáž. Faktografický základ textu tvoří formální a metrické srovnání rondelů několika archeologických kultur studovaného období. Interpretační rámec doplňují etnohistorické informace z oblasti Mezoameriky o významu institucionalizované míčové hry pro fungování tamní stratifikované společnosti.

  The aim of this contribution is to discuss the significance of games in preliterate societies. To date, not much attention has been paid to this social activity, primarily concerning the period of European prehistory. This article is based on a hypothetical interpretation of rondels as an enclosed area for playing games. The introductory theoretical passage refers to the importance of the phenomenon of games in terms of their social function. The factual basis of the text comprises a formal and metric comparison of rondels of several archaeological cultures in the studied period. The interpretational framework is supplemented by ethnohistorical information, from Mesoamerica, on the significance of an institutionalised ball game for the functioning of the stratified society there.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176970