Počet záznamů: 1

Usnadnění práce lékaře při použití formalizovaných českých hypertenzních doporučení

 1. 1.
  0330830 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Peleška, Jan
  Usnadnění práce lékaře při použití formalizovaných českých hypertenzních doporučení.
  [Making General Practicioner's Work Easier by Means of the Formalized Czech Hypertension Guidelines.]
  Praktický lékař. Roč. 88, č. 7 (2009), s. 382-388 ISSN 0032-6739
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: kontrola hypertenze v primární péči * doporučení diagnostických a léčebných postupů * algoritmus specialisty na hypertenzi * domácí měření TK
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  Zjednodušení diagnostického a léčebného postupu u hypertenze v rámci platných SVL doporučení (LD) a na podkladě předatelných zkušeností specialisty by mělo vést k úspoře času. Ten by měl praktický lékař věnovat zlepšení spolupráce s pacientem, která by spočívala hlavně v domácím měření TK. Každý hypertonik by měl do 3 měsíců začít brát hlavně nejlépe tolerované léky s největší organoprotektivitou a důkazy - inhibitory ACE, event. blokátory receptorů angiotenzinu II. Jako druhý lék je vhodný blokátor kalciových kanálů a třetí lék do trojkombinace thiazidové diuretikum v malé dávce. Vzhledem k deficitu v kontrole hypertenze je realističtější dosáhnout u většiny hypertoniků běžné cílové hodnoty TK a léčit současně i další rizikové faktory dyslipidémii a diabetes. Ke zlepšení situace by mohlo přispět počítačové zpracování LD umožňující snadný výpočet celkového kardiovaskulárního rizika dle SCORE, zhodnocení subklinických poškození a rychlé vyhledání vhodné monoterapie i kombinační léčby.

  Simplification of hypertension management in frame of the current guidelines for primary care (GL) and simultaneous using a transferable experience of a hypertension specialist should save time. A GP should use it to improve cooperation with a patient concerning mainly home BP measurement. Within 3 months every hypertensive is to start taking mainly the best tolerated drugs with the highest organ protection and evidence - ACEI, resp. ARB. CCBs are suitable as the second drug and thiazide diuretics as the third drug for a triple therapy. Due to a deficit in hypertension control it is more realistic to achieve at least the usual goal BP values in most hypertensives and to treat them also for other risk factors dyslipidemia and diabetes. The formalization of GL for PC could help to GPs. It enables calculation of the total cardiovascular risk according to the SCORE project, evaluation of subclinical organ damages and quick finding of a suitable monotherapy and combination therapy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176523