Počet záznamů: 1

Thermodynamic Description of Liquid-Liquid Equilibria in Systems 1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfate + C7-Hydrocarbons by Polymer-Solution Models

 1. 1.
  0330735 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bendová, Magdalena - Wagner, Zdeněk
  Thermodynamic Description of Liquid-Liquid Equilibria in Systems 1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfate + C7-Hydrocarbons by Polymer-Solution Models.
  [Termodynamický popis rovnováhy kapalina-kapalina v systémech 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfát + C7-uhlovodíky modely pro roztoky polymerů.]
  Fluid Phase Equilibria. Roč. 284, č. 2 (2009), s. 80-85 ISSN 0378-3812
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/0444; GA ČR GP104/06/P066; GA AV ČR IAA400720710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: liquid-liquid equilibrium * ionic liquids * thermodynamic model
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.857, rok: 2009

  In the present paper, liquid-liquid equilibrium in binary systems containing the ionic liquid is studied. It was suggested in papers published by other authors that the investigated ionic liquid could potentially be a suitable solvent for extracting aromatic compounds from mixtures containing aliphatic hydrocarbons, such as naphtha cracker feeds. To be able to assess the selectivity of 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate towards aliphatic, cyclic, and aromatic hydrocarbons, mutual solubilities of the ionic liquid and n-heptane, methylcyclohexane, and toluene were measured by the volumetric method. To evaluate quantitatively the quality of the experimental data and their agreement with available literature values, a correlation by two polymer-solution models, the modified Flory-Huggins equation proposed by de Sousa et al. and the thermodynamic lattice model proposed by Qin and Prausnitz was carried out, the model parameters being optimized by a gnostic regression method.

  V tomto článku byla studována rovnováha kapalina-kapalina v binárních systémech obsahujících iontovou kapalinu 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfát. Některými autory je naznačována možnost, že by tato iontová kapalina mohla být vhodným extrakčním činidlem pro oddělování aromátů a alifatických uhlovodíků, např. v ropných směsích. Pro posouzení selektivity 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfátu vůči aromatickým, cyklickým a alifatickým uhlovodíkům byla měřena vzájemná rozpustnost této iontové látky a n-heptanu, methylcyklohexanu a toluenu. K tomuto účelu byla použita objemová metoda. Spolehlivost získaných experimentálních dat a jejich shoda s dostupnými literárními údaji byla zjišťována pomocí korelace dvěma modely pro směsi polymerů, modifikovanou Floryho-Hugginsovou rovnicí navrženou de Sousou a Rebelem a molekulárně-termodynamickým modelem Qina a Prausnitze. Parametry modelů byly optimalizovány gnostickou regresní metodou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176450