Počet záznamů: 1

GPC půdních huminových kyselin a fulvokyselin z Trojmezí

 1. 1.
  0330697 - BC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šestauberová, Martina - Novák, František
  GPC půdních huminových kyselin a fulvokyselin z Trojmezí.
  [GPC of soil humic and fulvic acids from Trojmezí area.]
  Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X. České Budějovice: Ústav půdní biologie BC AV ČR, 2009, s. 149-152. ISBN 978-80-86525-16-7.
  [Život v půdě /10./. České Budějovice (CZ), 27.01.2009-28.01.2009]
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/2D1/93/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z6066911
  Klíčová slova: fulvic acids * mountain spruce forest * humic acids
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  U vzorků huminových kyselin (HK) a fulvokyselin (FK), izolovaných z jednotlivých půdních horizontů podzolové půdy smrkového lesa na Trojmezí (Šumava, 48°46´25¨ sev. š., 13°51´04¨ vých. d.), byla pomocí gelové chromatografie stanovena molekulová hmotnost Mr a průměrná molekulová hmotnost Mw. Pro vysokomolekulární frakci HK bylo zjištěno rozmezí molekulových hmotností 380 – 569 kDa, pro hlavní frakci HK 6,7 – 31,4 kDa, u FK se hodnoty pohybovaly mezi 1,8 – 3,3 kDa. Z výsledků byl patrný klesající trend Mr s rostoucí hloubkou, rovněž podíl vysokomolekulární frakce HK se směrem dolů snižoval. HK izolovaná z horizontu Bh neobsahovala vysokomolekulární frakci a její molekulová hmotnost se blížila hodnotám stanoveným u fulvokyselin.

  Humic (HA) and fulvic acids (FA) were isolated from individual soil horizons from podzol of spruce forest in Trojmezí stand (Bohemian Forest, 48°46´25¨ N, 13°51´04¨ E). Their molecular weight Mr and weight-average molecular weight Mw were determined by the gel permeation chromatography(GPC). For the high-molecular HA fraction (HM-HA), it was found the range of Mr 380 – 569 kDa, for the main fraction of HA and for FA 6.7 – 31.4 kDa and 1.8 – 3.3 kDa, respectively. The Mr of humic substances and the proportion of HM–HA decreased with soil depth. HA isolated from horizon Bh didn´t contain any high-molecular fraction and its molecular weight approached the values specified for FA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176420