Počet záznamů: 1

Detection of single nucleotide polymorphisms in p53 mutation hotspots and expression of mutant p53 in human cell lines using an enzyme-linked electrochemical assay

 1. 1.
  0330292 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Horáková Brázdilová, Petra - Šimková, Eva - Vychodilová, Zdenka - Brázdová, Marie - Fojta, Miroslav
  Detection of single nucleotide polymorphisms in p53 mutation hotspots and expression of mutant p53 in human cell lines using an enzyme-linked electrochemical assay.
  [Detekce jednonukleotidových polymorfismů v p53 hotspot mutacích a exprese mutantní p53 v lidských buněčných liniích použitím elektrochemické assay spojené s enzymem.]
  Electroanalysis. Roč. 21, č. 15 (2009), s. 1723-1729 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA AV ČR(CZ) IAA400040901; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: enzyme-linked electrochemical assay * SNP typing * p53 mutation
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  The enzyme-linked electrochemical methode for single nucleotide polymorphism (SNP) typing in the p53 tumor suppressor gene is based on a DNA polymerase-catalyzed extension of a primer hybridized to a target DNA strand by one nucleotide bearing a biotin tag, binding of the streptavidin-alkaline phosphatase conjugate and electrochemical detection of product of enzymatic reaction.

  Enzymová elektrochemická metoda pro detekci jednonukleotidových polymorfismů (SNP) v nádorovém supresorovém genu p53 je založena na prodloužení primeru katalyzovaném DNA polymerázou o jeden nukleotid nesoucí biotin, navázání konjugátu streptavidinu s alkalickou fosfatázou a následné elektrochemické detekci produktu enzymové reakce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176116