Počet záznamů: 1

Mesophyll conductance to CO2 transport estimated by two independent methods: effect of variable CO2 concentration and abscisic acid

 1. 1.
  0330209 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vrábl, D. - Vašková, M. - Hronková, Marie - Flexas, J. - Šantrůček, Jiří
  Mesophyll conductance to CO2 transport estimated by two independent methods: effect of variable CO2 concentration and abscisic acid.
  [Mezofylová vodivost pro transport CO2 stanovená dvěma nezávislými metodami: vliv proměnné koncentrace CO2 a kyseliny abscisové.]
  Journal of Experimental Botany. Roč. 60, č. 8 (2009), s. 2315-2323 ISSN 0022-0957
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA601410505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: Carbon dioxide * mesophyll conductance * Helianthus annuus
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 4.271, rok: 2009

  Mesophyll conductance (gm) and stomatal conductance (gs) are two crucial components of the diffusive limitation of photosynthesis. Variation of gm in response to CO2 concentration was evaluated by using two independent methods based on measurements of variable electron transport rate (J) and instantaneous carbon isotope discrimination, respectively. Both methods of gm estimation showed a very similar shape of the gm/Ci relationship, with an initial increase at low substomatal CO2 concentrations (Ci), a peak at 180-200 micromol per mol of air and subsequent decrease at higher Ci. Plants were also treated with abscisic acid (ABA) which induced a reduction in gs without significantly affecting the rate of photosynthesis, gm or the photosynthetic capacity. The results confirm, that gm is strongly sensitive to Ci and that the relationship between gs and gm is not conservative , differing between control and ABA-treated sunflower plants.

  Mezofylová vodivost (gm) a průduchová vodivost (gs) jsou dvěma klíčovými složkami difúzní limitace fotosyntézy. Změny gm v závislosti na koncentraci CO2 byly stanoveny dvěma nezávislými metodami založenými jak na měření proměnného elektronového transportu (J), tak okamžité diskriminace izotopu uhlíku. Obě metody stanovení gm vykazovaly velmi podobný průběh závislosti gm na Ci, počáteční zvýšení při nízké podprůduchové koncentraci CO2 (Ci) s vrcholem při 180-200 mikromolech na mol vzduchu, s následným snížením při vyšší Ci. Na rostliny byla také aplikována kyselina abscisová (ABA), což vedlo ke snížení gs bez významného ovlivnění rychlosti fotosyntézy, gm a fotosyntetické kapacity. Výsledky potvrzují, že gm je výrazně citlivá na Ci a že vzájemný vztah mezi gs a gm není konzervativní, ale liší se mezi kontrolními a ABAou ošetřenými rostlinami slunečnice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176051