Počet záznamů: 1

Corrosion inhibition efficiency of organic coatings with content of polyaniline phosphate

 1. 1.
  0329659 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalendová, A. - Veselý, D. - Stejskal, Jaroslav - Němec, P.
  Corrosion inhibition efficiency of organic coatings with content of polyaniline phosphate.
  [Účinnost korozní inhibice organických nátěrů obsahujících polyanilin fosforečnan.]
  Materials Research Innovations. Roč. 13, č. 3 (2009), s. 295-297 ISSN 1432-8917
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: pigment * coating * corrosion inhibitor * polyaniline * conducting polymer
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.723, rok: 2009

  Polyaniline phosphate was synthesised by the oxidation of aniline in an aqueous environment containing ammonium peroxodisulfate and phosphoric acid. The morphology of polyaniline was characterised by means of scanning electron microscopy. Epoxy ester coatings containing 3-24 vol.% of PANI as corrosion inhibitor were formulated and tested for corrosion protection.

  Polyanilin fosforečnan by připraven oxidací anilinu ve vodném prostředí obsahujícím peroxodvojsíran amonný a kyselinu fosforečnou. Morfologie polyanilinu byl charakterizována pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Epoxidové nátěry obsahující 3-24 obj.% polyanilinu jako korozního inhibitoru byly testovány při ochraně proti korozi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175634