Počet záznamů: 1

Canopy leaching of nutrients and metals in a mountain spruce forest

 1. 1.
  0328910 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kopáček, Jiří - Turek, Jan - Hejzlar, Josef - Šantrůčková, H.
  Canopy leaching of nutrients and metals in a mountain spruce forest.
  [Vymývání živin a kovů srážkami z korun horských smrkových porostů.]
  Atmospheric Environment. Roč. 43, č. 34 (2009), s. 5443-5453 ISSN 1352-2310
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/07/1200; GA ČR(CZ) GA526/09/0567
  Grant ostatní:NFM(CZ) CZ-0051
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: throughfall * nitrogen * phosphorus
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 3.139, rok: 2009

  Precipitation and throughfall fluxes of major ions, nutrients (C, N, P), and metals (Al, Fe, Mn), and the chemical composition of litter fall and living plant tissue in Norway spruce stands (the Bohemian Forest; Czech Republic), were used to evaluate how microbial processes and decay of plant tissue in canopies influence canopy leaching (CL) of elements. Proton exchange for Mg, Ca, and K in decaying biomass and co-transport of Ca and K out of plant cells with organic acid anions were the most likely processes contributing to CL of base cations. The CL of total P and N (and also nitrate) was minor. Important proportions of the N and P mineral forms were transformed to organic forms by microbial processes (primary and bacterial production). Most of particulate P and N in throughfall (90%) originated from microbial SRP and ammonium transformations, but particulate C mostly came from the fragmentation of plant tissue (58%).

  Na základě složení atmosférická depozice a podkorunových srážek hlavních iontů, živin (C, N, P) a kovů (Al, Fe, Mn) a chemického složení opadu a rostlinných tkání smrkových porostů na Šumavě jsme vyhodnotili, jak mikrobiální procesy a rozklad rostlinných tkání v korunách ovlivňují vymývání prvků. Výměna protonů za Mg, Ca a K v rozkládající se biomase a společný transport Ca a K s anionty organických kyselin z živých buněk nejvýznamněji přispívaly v vymývání bazických kationtů. Vymývání celkového P a N (ale i dusičnanů) bylo zanedbatelné. Významná část minerálních forem N a P byla však v korunách přeměněna na organické formy mikrobiálními pochody (primární a bakteriální produkce). Většina partikulovaného P a N v podkorunových srážkách (90%) pocházela z mikrobiální transformace reaktivního P a amoniaku, zatímco partikulovaný C většinou (58%) pocházel z úlomků rostlinných tkání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175098