Počet záznamů: 1

Effect of structure of HEMA–DEGMA hydrogel matrix on diffusion coefficients of PEG tracers. Variation of hydrogel crosslink density by change of polymer concentration

 1. 1.
  0328747 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pilař, Jan - Kříž, Jaroslav - Meissner, Bohumil - Kadlec, Petr - Přádný, Martin
  Effect of structure of HEMA–DEGMA hydrogel matrix on diffusion coefficients of PEG tracers. Variation of hydrogel crosslink density by change of polymer concentration.
  [Vliv struktury HEMA-DEGMA hydrogelové matrice na difúzní koeficienty PEG značek. Změna síťové hustoty hydrogelu změnou koncentrace polymeru.]
  Polymer. Roč. 50, č. 19 (2009), s. 4543-4551 ISSN 0032-3861
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500805
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hydrogels * tracer diffusion * electron spin resonance imaging
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.573, rok: 2009

  Four HEMA–DEGMA hydrogels swollen close to equilibrium were prepared by photopolymerizing pregel aqueous solutions containing predetermined monomer mixture at various concentrations. Diffusion coefficients of paramagnetic tracers in the hydrogel matrices at presence of the tracer concentration gradient were determined using ESRI technique and interpreted on the basis of existing theoretical models.

  Čtyři HEMA-DEGMA hydrogely ve stavu blízkém rovnovážnému zbobtnání byly připraveny fotopolymerizací reakčních směsí obsahujících různé koncentrace směsi monomerů předem nalezeného složení ve vodném roztoku. Difúzní koeficienty paramagnetických značek v hydrogelových matricích za přítomnosti jejich koncentračního gradientu byly zjištěny technikou ESRI a interpretovány na základě existujících teoretických modelů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005432