Počet záznamů: 1

Simultaneous oxidation and decarburization of cast iron powder during plasma spraying

 1. 1.
  0328681 - UFP-V 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Voleník, Karel - Schneeweiss, Oldřich - Chráska, Tomáš - Dubský, Jiří - Písačka, Jan
  Simultaneous oxidation and decarburization of cast iron powder during plasma spraying.
  [Oxidace a oduhličování litinového prášku při jeho plazmovém stříkání.]
  Kovové materiály. Roč. 47, č. 1 (2009), s. 19-24 ISSN 0023-432X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1041404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: cast iron powder * plasma spraying * oxidation * decarburization
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Impakt faktor: 1.345, rok: 2007
  http://kovmat.sav.sk/abstract.php?rr=47&cc=1&ss=19

  Plasma spraying of cast iron powder (grit) containing 2.64 % C was investigated. A water-stabilized plasma torch was employed in spraying. Some characteristics of molten particles flying in the plasma stream were measured at various distances of the powder injector, in particular average surface temperature and average velocity. Oxidation and decarburization accompanying the flight of molten cast iron particles in the plasma stream were studied by determining the oxygen and carbon concentrations before and after the in-flight spraying period. At the latter moment, the reactions were stopped by trapping the particles in liquid nitrogen. Significant effects of the powder feed rate and the feeding distance on oxidation and decarburization were observed. X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy yielded some information on the structure changes of cast iron particles during the in-flight period of plasma spraying.

  Bylo studováno plazmové stříkání litinového prášku (drtě) s obsahem 2,64%C. Stříkání se provádělo pomocí plazmového hořáku stabilizovaného vodou. V různých vzdálenostech od podavačů prášku se měřily některé charakteristiky roztavených částic letících v proudu plazmatu, zejména střední povrchová teplota a střední rychlost. Oxidace a oduhličování při letu roztavených částic litiny v proudu plazmatu byly charakterizovány pomocí měření koncentrací kyslíku a uhlíku před a po průletu částic plazmatem. Po jeho skončení byly všechny reakce zastaveny zachycením letících částic v kapalném dusíku. Výrazně se projevil vliv množství podávaného prášku za jednotku času a podávací vzdálenosti na oxidaci i oduhličování. Difrakce rtg záření a Mössbauerova spektroskopie poskytly některé informace o změnách struktury částic litiny během letu v proudu plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005429