Počet záznamů: 1

Hydrothermal synthesis, structural and physico-chemical characterizations of two Nasicon phosphates: M.sub.0,50./sub..sup.II./sup.Ti.sub.2./sub.(PO.sub.4./sub.).sub.3./sub. (M = Mn, Co)

 1. 1.
  0328515 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Essehli, R. - El Bali, B. - Benmokhtar, S. - Fejfarová, Karla - Dušek, Michal
  Hydrothermal synthesis, structural and physico-chemical characterizations of two Nasicon phosphates: M0,50IITi2(PO4)3 (M = Mn, Co).
  [Hydrotermální syntéza, strukturní a fyzikálně chemická charakterizace dvou fosforečnanů typu Nasicon M0,50IITi2(PO4)3 (M = Mn, Co).]
  Materials Research Bulletin. Roč. 44, č. 7 (2009), s. 1502-15010 ISSN 0025-5408
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0757
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: X-ray diffraction * Jana 2006 * Nasicon-phosphates
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.879, rok: 2009

  Two phosphates of the family of titanium Nasicon-phosphates have been synthesized: Mn0.5IITi2(PO4)3 and Co0,5IITi2(PO4)3. Single crystal diffraction studies show that they exhibit two different structural types. The first one crystallizes in the R-3 space group, and the second one in the R-3c space group. These two compounds are clearly related to the parent Nasicon-type rhombohedral structure, which can be described using [Ti2(PO4)3] framework composed of two [TiO6] octahedral interlinked via three [PO4] tetrahedra.

  Byly připraveny dva fosforečnany patřící do skupiny Nasicon fosforečnanů: Mn0.5IITi2(PO4)3 a Co0,5IITi2(PO4)3. Rentgenová difrakce ukázala dva rozdílné strukturní typy. První z fosforečnanů krystalizuje v prostorové grupě R-3, zatímco druhý v prostorové grupě R-3c. Obě dvě struktury mají blízký vztah k původní romboedrické struktuře typu Nasicon, kterou lze popsat pomocí systému jednotek [Ti2(PO4)3] tvořených dvěma oktaedry [TiO6] vzájemně propojených třemi tetraedry [PO4].
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174815