Počet záznamů: 1

New Approaches to the Characterization of Carbon Paste Electrodes Using the Ohmic Resistance Effect and Qualitative Carbon Paste Indexes

 1. 1.
  0328295 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikysek, T. - Švancara, I. - Kalcher, K. - Bartoš, M. - Vytřas, K. - Ludvík, Jiří
  New Approaches to the Characterization of Carbon Paste Electrodes Using the Ohmic Resistance Effect and Qualitative Carbon Paste Indexes.
  [Nové přístupy k charakterizaci uhlíkových pastových elektrod založené na změnách ohmického odporu a na kvalitativních indexech jednotlivých uhlíkových past.]
  Analytical Chemistry. Roč. 81, č. 15 (2009), s. 6327-6333 ISSN 0003-2700
  Grant CEP: GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: voltammetry * electroanalysis * extraction
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 5.214, rok: 2009

  In this article, some new approaches to characterize the carbon paste mixtures and the respective carbon paste electrodes (CPEs) are presented, discussed, and critically evaluated. Particular attention has been paid to the changes of the ohmic resistance, relative to the dependence on composition of the CPE, the materials used, the time, and the position of storage. Four types of carbon pastes were examined, and for the interpretation of experimental data, a new simple model of "close-packing of spheres" has been applied. This model resembles the percolation theory for solid matter. In our case, however, it is possible to explain not only the "bent" or "broken" shape of the dependence of the electrode resistance upon the binder:carbon ratio and the corresponding electrochemical current response, but also differences caused by various material used and three various effects observed during the electrode aging.

  V tomto článku představeny, diskutovány a kriticky zhodnoceny nové přístupy k charakterizování uhlíkových past, resp. uhlíkových pastových elektrod (CPE). Zvláštní pozornost byla věnována změnám ohmického odporu v závislosti na složení uhlíkové pasty, na použitých materiálech a na době, případně poloze skladování. Byly studovány 4 typy uhlíkových past a pro interpretaci experimentálních dat byl použit nový jednoduchý model založený na modelu nejtěsnějšího uspořádání koulí. Tento model připomíná perkolační teorii pro pevné látky. V našem případě je možné vysvětlit nejen zalomený tvar závislosti elektrodového odporu na poměru olej : uhlíkový prášek a odpovídající elektrochemickou proudovou odezvu, ale také pozorované rozdíly způsobené různými materiály a tři efekty při stárnutí elektrod. Navíc tento článek ukazuje na význam a praktické užití nedávno zavedeného indexu uhlíkatých past (označovaný jako χCPE).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174642