Počet záznamů: 1

Molecular Simulations of Electrokinetics Phenomena at Solid-Liquid Interface

 1. 1.
  0327951 - UCHP-M 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Předota, Milan - Wesolowski, D.J. - Cummings, P.T.
  Molecular Simulations of Electrokinetics Phenomena at Solid-Liquid Interface.
  [Molekulární simulace elektrokinetických jevů na rozhraní pevná látka - kapalina.]
  Books of Abstracts. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela, 2009 - (Arce, A.; Soto, A.), s. 16-17. ISBN 978-84-692-2664-3.
  [European Symposium on Applied Thermdynamics ESAT 2009 /24./. Santiago de Compostela (ES), 27.06.2009-01.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: molecular dynamics simulations * electrokinetics phenomena * equilibrium
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  We will present the rsults of our equilibrium and non-equilibrium molecular dynamics simulations focusing on the molecular level origin of electrokinetics phenomena - electroosmosis and electrophoresis. We will comment the asymmetry of the density profiles of cations and anions at positive and negative surfaces, discuss the properties of the diffuse and shear lyaers, if definable at all on the molecular scale, and present our zeta potential predictions from molecular simulations. Our results of zeta potential are in qualitative agreement with experimental data.

  Předneseme výsledky našich rovnovážných a nerovnovážných molekulárně dynamických simulací zaměřujících se na molekulární původ elektrokinetických jevů - elektroosmózy and electroforézy. Pohovoříme o asymetrii hustotních profilů kationtů a aniontů u kladně a záporně nabitých povrchů, budeme diskutovat vlastnosti difúzní a smykové vrstvy, jsou-li vůbec definovatelné na molekulární úrovni, a budeme prezentovat naše předpovědi zeta potenciálů z molekulárních simulací. Naše výsledky zeta potenciálů jsou v kvalitativním souladu s experimentálními daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174374