Počet záznamů: 1  

Pollutant Concentrations in the Rime and Fog Water at the Milesovka Observatory

 1. 1. 0327370 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Fišák, Jaroslav - Tesař, Miroslav - Fottová, D.
  Pollutant Concentrations in the Rime and Fog Water at the Milesovka Observatory.
  [Koncentrace znečišťujících látek v námrazové a mlžné vodě na observatoři Milešovka.]
  Water, Air and Soil Pollution. Roč. 196, 1-4 (2009), s. 273-285 ISSN 0049-6979
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3042301; GA AV ČR 1QS200420562
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517; CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: Deposited precipitation * Fog collection * Fog water * Milesovka observatory * Rime water
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.676, rok: 2009
  http://springerlink.metapress.com/content/18q3lr7681736qp2/fulltext.pdf

  The paper summarizes results of chemical analyses of fog and rime water samples. The samples were collected at Milesovka, the Czech meteorological observatory. The input data set contains the samples acquired during 234 fogs and 14 rime events. The fog and rime samples were collected in the period of 2000–2004. Methods employed for sampling fog and rime water and differences in the pollutant concentrations are described. The following components were analyzed: conductivity, acidity (pH), cations Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, and anions F-, Cl-, NO3-, SO42-. The attention was exclusively devoted to the precipitationoriginating in fogs (no falling precipitation particles were considered). Differences in the relative content of selected ions in the annual average samples of rime and fog are presented together with their absolute values. The importance of rime contributions to total precipitation amounts is demonstrated by maximum values of the rime weight detected at the Milesovka Observatory.

  Příspěvek shrnuje výsledky chemických analýz vzorků námrazové a mlžné vody. Vzorky byly odebrány na observatoři Milešovka.Vstupní data byla získána z 234 mlžných a 14 námrazových epizod. Vzorky byly odebrány v letech 2000-2004. Jsou popsány metody odběru vzorků mlžné a námrazové vody a rozdíly koncentrací polutantů. Analýzy byly zaměřeny na: konduktivitu, aciditu (pH), kationy Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+ a aniony F-, Cl-, NO3-, SO42-. Pozornost byla věnována výhradně srážkám z mlh (nikoliv padajícím). Jsou prezentovány rozdíly v relativním obsahu vybraných iontů v ročních průměrných vzorcích v námraze a mlze spolu s jejich absolutními hodnotami. Důležitost příspěvku k celkovému úhrnu je ukázána na maximální hmotnosti námrazy na observatoři Milešovka. absolutní maximum (52,3 kg m-2) bylo na Milešovce registrováno 28.12.2002.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174202