Počet záznamů: 1

Nejstarší, starý a střední paleolit v Čechách. Nástin vývoje

 1. 1.
  0326497 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fridrich, Jan - Fridrichová-Sýkorová, Ivana
  Nejstarší, starý a střední paleolit v Čechách. Nástin vývoje.
  [Early, Lower and Middle Palaeolithic in Bohemia. Development Outline.]
  Archeologie ve středních Čechách. Roč. 13, č. 1 (2009), s. 7-84 ISSN 1214-3553
  Grant CEP: GA ČR GA404/03/0157; GA MK DB06P01OPP006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Palaeolithic * Lower Palaeolithic * Middle Palaeolithic * Central Europe
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Dlouhodobý zájem a pozornost, která byla v Čechách věnována výzkumu nejstaršího osídlení, přinesla na počátku nového tisíciletí dostatek informací, které umožňují podat ucelenější obraz počátků formování lidské kultury v prostoru centrální Evropy. Kořeny tohoto procesu lze najít již ve spodním pleistocénu, kdy se v Čechách objevují první lidé, nositelé protoacheuléenu a oldovanu, jejichž schopnost klimatické adaptability však tyto návštěvy omezuje pouze na úseky přírodních optim. Postupný a houževnatý vývoj lidské kultury v následujícím středopleistocénním období však nakonec naše předky přivedl až na samý práh téměř dokonalého se přizpůsobení daným okolnostem a nástrahám okolní přírody. Tento proces formování jsme na území Čech schopni sledovat prostřednictvím přítomnosti nositelů acheuléenu s.l., staropaleolitických drobnotvarých industrií s.l. a moustérienu s.l.

  A long term interest and attention dedicated to the research of the oldest settlement in Bohemia brought at the dawn of the new millennium enough information to provide a more complex picture of the beginnings of the human culture forming process in Central Europe. The roots of this process can be found already in Early Pleistocene when first people with Proto-Acheulian and Oldowan cultures appeared in Bohemia. Their visits to the area are reduced by their climatic adaptability only to natural optimum periods. Gradual and persistent development of the human culture in the subsequent Middle Pleistocene period brought our predecessors to the very limit of almost perfect adaptation to the natural conditions. In Bohemia the forming process can be observed by means of the presence of the people with Acheulian culture s.l., Lower Palaeolithic small-size industries s.l. and Mousterian s.l.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173586