Počet záznamů: 1  

On the incompatibility of Richards’ equation and finger-like infiltration in unsaturated homogeneous porous media

 1. 1. 0326017 - UH-J 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fürst, T. - Vodák, R. - Šír, Miloslav - Bíl, M.
  On the incompatibility of Richards’ equation and finger-like infiltration in unsaturated homogeneous porous media.
  [O nekompatibilitě Richardsovy rovnice a fingeringu při infiltraci v nenasyceném porézním prostředí.]
  Water Resources Research. Roč. 45, č. 3 (2009), W03408 ISSN 0043-1397
  Grant CEP: GA ČR GA526/08/1016
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: Richards’ equation * finger-like infiltration * cellular automata
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Impakt faktor: 2.447, rok: 2009

  It is demonstrated by means of a mathematical proof that Richards’ equation, in principle, cannot admit finger-like solutions for three-dimensional homogeneous unsaturated porous media flow, subject to monotone boundary conditions. This is demonstrated for any reasonable type of homogeneous porous material; the result is not dependent on any particular form of the hydraulic conductivity or the retention curve. Moreover, it is explained why hysteresis of the retention curve does not play any role in the proof. Consequently, the proof is true for any type of hysteretic behavior of the retention curve. An alternative approach to finger flow modeling is discussed which uses the ideas of cellular automata.

  Pomocí matematického důkazu je ukázáno, že Richardsova rovnice v principu nepopisuje fingering při nenasyceném proudění kapaliny v trojrozměrném homogenním pórovitém materiálu při monotónní okrajové podmínce. Důkaz je proveden pro jakýkoliv typ homogenního porézního materiálu. Důkaz není závislý na tvaru hydraulické vodivosti a retenční křivky. Dále je vysvětleno, proč hystereze retenční křivky nehraje žádnou roli. Z toho plyne, že důkaz je platný pro jakýkoliv typ hysterezního chování retenční křivky. Je diskutován alternativní přístup k modelování fingeringu pomocí celulárních automatů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173259