Počet záznamů: 1

The time variability of evapotranspiration and soil water storage in long series of rainfall-runoff process

 1. 1.
  0325969 - UH-J 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Buchtele, Josef - Tesař, Miroslav
  The time variability of evapotranspiration and soil water storage in long series of rainfall-runoff process.
  [Časová proměnlivost evapotranspirace a zásoby půdní vody v dlouhých řadách procesu srážky - odtok.]
  Biologia. Roč. 64, č. 3 (2009), s. 575-579 ISSN 0006-3088
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1A6/151/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: evapotranspiration components * evapotranspiration demand * land use * natural affection of runoff * rainfall- runoff simulation * vegetation change
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  Natural variability, i. e. climatic oscillation, influences the development of vegetation in the annual cycle. At the same time it creates the conditions for the changes of the vegetation cover even in the scale of centuries. The simulations provide the results, which illustrate the dominant role of transpiration in comparison with other components of evapotranspiration. The simulations also illustrate the interaction between evapotranspiration and groundwater storage. Additionally, the modelling confirms that it could be useful to compare the parameters for the recession process of simulated sub-surface water storage with the decreases of observed outflow of springs and/or with the course of water levels in the bore holes.

  Přirozená proměnlivost, t. j. klimatické oscilace, ovlivňuje vývoj vegetace v ročním cyklu. Současně vytváří podmínky pro změny vegetační pokrývky rovněž v měřítku staletí. to je jev, který způsobuje kolísání nebo tendence v evavapotranspirační potřebě a následně v režimu vodních zásob, a její dlouhodobé kolísání je někdy opomíjeno. Simulace poskytují výsledky, které ilustrují dominantní roli transpirace v porovnání s jinými složkami evapotranspirace. Simulace také ilustrují interakce mezi evapotranspirací a zásobami podzemní vody. Dále modelování potvrzuje, že může být užitečné porovnávat parametry poklesového procesu simulované podpovrchové vody s poklesem pozorovaného odtoku u pramenů a/nebo s průběhem vodní hladiny ve vrtaných sondách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173224