Počet záznamů: 1  

ATR FTIR investigation of interactions and temperature transitions of poly(ethylene oxide), poly(propylene oxide) and ethylene oxide-propylene oxide-ethylene oxide tri-block copolymers in water media

 1. 1. 0325489 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Schmidt, Pavel - Dybal, Jiří - Šturcová, Adriana
  ATR FTIR investigation of interactions and temperature transitions of poly(ethylene oxide), poly(propylene oxide) and ethylene oxide-propylene oxide-ethylene oxide tri-block copolymers in water media.
  [Studium interakcí a teplotních přechodů polyetylenoxidu, polypropylenoxidu a trojblokového kopolymeru etylenoxid-propylenoxid-etyleneoxid ve vodním prostředí pomocí ATR FTIR.]
  Vibrational Spectroscopy. Roč. 50, č. 2 (2009), s. 218-225 ISSN 0924-2031
  Grant CEP: GA ČR GA203/05/0425; GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: structure * water-soluble polyethers * transition temperature
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.931, rok: 2009

  ATR FTIR spectroscopy and quantum chemical calculations were used to investigate temperature dependent changes of structure and polymer–water interactions in a comparative study of poly(ethylene oxide), poly(propylene oxide) and a series of ethylene oxide–propylene oxide–ethylene oxide tri-block copolymers (Poloxamers, Pluronics) with different lengths of the blocks in aqueous media. It was found that both hydrophilic and hydrophobic interactions are significant for the temperature dependent phase behaviour. A model for the structural changes during the temperature transitions was specified.

  ATR FTIR spektroskopie a kvantově chemické výpočty byly využity ke studiu teplotně závislých změn struktury a interakcí polymer-voda ve srovnávací studii polyetylenoxidu, polypropylenoxidu a série trojblokových kopolymerů etylenoxid-propylenoxid-etyleneoxid (Poloxamer, Pluronic) s různou délkou bloků ve vodním prostředí. Bylo zjištěno, že jak hydrofilní tak hydrofobní interakce jsou významné pro teplotně závislé fázové chování. Byl navržen model strukturních změn při teplotních přechodech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172879