Počet záznamů: 1  

Layered hydroxides intercalated with organic anions and their application in preparation of LDH/polymer nanocomposites

 1. 1. 0325240 - UMCH-V 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovanda, F. - Jindová, E. - Doušová, B. - Koloušek, D. - Pleštil, Josef - Sedláková, Zdeňka
  Layered hydroxides intercalated with organic anions and their application in preparation of LDH/polymer nanocomposites.
  [Vrstvené hydroxidy interkalované organickými aniony a jejich aplikace při přípravě nanokompozitů LDH/polyme.]
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 111-119 ISSN 1214-9705
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100500651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hydrotalcite * layered double hydroxides * intercalation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.275, rok: 2009

  The intercalation of organic anions (acrylate, methacrylate, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonate (AMPS), 4,4’-azobis(4-cyanopentanoate), and 4-vinylbenzoate) into Mg-Al and Zn-Al layered double hydroxides (LDHs) was studied . Furthermore, a hydrophobization of LDH nanofillers with dodecylsulfate (DS) was tested in order to facilitate their dispersion in the polymer matrix. The intercalated LDHs were used as comonomer and initiator for preparation of LDH/polymethacrylate nanocomposites via emulsion and solution polymerization. Nanostructured hybrid materials containing a low amount (1 – 3 wt%) of inorganic nanofiller were studied by dynamic light scattering and small-angle X-ray scattering methods

  Byla studována intekalace organických aniontů, (akrylátů, methakrylátů, 2-akrylamido-2-methyl-1-propansulfonátu (AMPS), 4,4’-azobis(4-kyanopentanoátu) a 4-vinylbenzoátu) do Mg-Al and Zn-Al podvojných vrstvených hydroxidů (LDH). Byla též testována hydrofobizace LDH nanoplniv použitím dodecylsulfátu s cílem lepší dispergace anorganického materiálu v polymerní matrici. Interkalované LDH byly následně použity jako komonomery a iniciátory pro přípravu LDH/polymethakrylátových nanokompozitů metodami emulzní a roztokové polymerizace. Nanostrukturované hybridní materiály obsahující malá množství (1 – 3 wt%) anorganického nanoplniva byly studovány s využitím dynamického rozptylu světa a maloúhlového rozptylu X paprsků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172729