Počet záznamů: 1

Thermal acclimation of swimming performance in newt larvae: the influence of diel temperature fluctuations during embryogenesis

 1. 1.
  0325115 - UBO-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Měráková, Eva - Gvoždík, Lumír
  Thermal acclimation of swimming performance in newt larvae: the influence of diel temperature fluctuations during embryogenesis.
  [Termální aklimace plovací výkonnosti u larev čolků: vliv denních teplotních fluktuací během embryogeneze.]
  Functional Ecology. Roč. 23, č. 5 (2009), s. 989-995 ISSN 0269-8463
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/0953; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: acclimation * acclimation * locomotor performance * phenotypic plasticity * thermal biology * thermal reaction norms
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 4.546, rok: 2009

  We examined the influence of diel fluctuations in developmental temperatures on the thermal sensitivity of the maximal swimming capacity in larvae of the alpine newt, Triturus alpestris. We incubated newt eggs under three thermal regimes with varying daily amplitudes and similar means, and accordingly we measured the swimming speed of hatched larvae at three experimental temperatures, which they would normally experience in their natural habitat. Embryonic development under low and middle temperature fluctuations produced larvae with similar swimming speeds across experimental temperatures. In contrast, the most fluctuating regime induced development of phenotypes, which at 12°C swam faster than larvae developed under moderate diel fluctuations. Our results provide evidence that diel temperature fluctuations induce acclimation of thermal dependence of locomotor performance. This plastic response may act as an important pacemaker in the evolution of thermal sensitivity.

  Zkoumali jsme vliv denních fluktuací ve vývojových teplotách na termální citlivost maximální plavací kapacity u larev čolka horského, Triturus alpestris. Inkubovali jsme vajíčka čolků ve třech teplotních režimech s různými denními výkyvy a podobnými průměry a následně jsme měřili rychlost plavání vylíhlých larev ve třech experimentálních teplotách, se kterými se larvy normálně setkávají ve svém přirozeném prostředí. Embryonální vývoj za malých a středních teplotních fluktuací produkoval larvy s podobnou rychlostí plavání. Naproti tomu nejvíce kolísavý režim indukoval vývoj fenotypů, které při 12°C plavali rychleji než larvy vyvíjející se za mírnějších denních fluktuací. Naše výsledky poskytují evidenci, že denní teplotní fluktuace indukují aklimaci termální závislosti pohybové výkonnosti. Tato plastická odpověď může fungovat jako významný regulátor rychlosti evoluce termální citlivosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172640