Počet záznamů: 1

Structure, electrochemistry, spectroscopy, and magnetic resonance, including high-field EPR, of {(mu-abpy)[Re(CO)(3)X](2)}(circle/center dot-), where abpy=2,2 '-azobispyridine and X = F, Cl, Br, I

 1. 1.
  0324915 - UFCH-W 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Frantz, S. - Sieger, M. - Hartenbach, I. - Lissner, F. - Schleid, T. - Fiedler, Jan - Duboc, C. - Kaim, W.
  Structure, electrochemistry, spectroscopy, and magnetic resonance, including high-field EPR, of {(mu-abpy)[Re(CO)(3)X](2)}(circle/center dot-), where abpy=2,2 '-azobispyridine and X = F, Cl, Br, I.
  [Struktura, elektrochemie, spektroskopie, a magnetická resonance, včetně high-field EPR {(mu-abpy)[Re(CO)3X]2}(circle/center dot-), kde abpy = 2,2'-azobispyridine.]
  Journal of Organometallic Chemistry. Roč. 694, 7-8 (2009), s. 1122-1133 ISSN 0022-328X
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA MŠk OC 139
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: azo ligand * crystal structure * EPR * rhenium dinuclear compounds
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.347, rok: 2009

  Attempts to prepare and study the title complexes yielded the structurally characterized neutral compounds anti-{(.mu.-abpy)[Re(CO)3X]2}, X = Br (I41/a), I (C2/c), and two crystalline forms of anti-{(.mu.-abpy)[Re(CO)3X]2}, (P21/c), (I41/a). Syntheses of {(.mu.-abpy)[Re(CO)3Cl]2} at high or low temperatures yielded different compositions, the high temperature procedure led to partial formation of syn/anti mixtures and one-electron reduced species. The same was observed to a greater extent in the preparation of labile syn/anti-{(.mu.-abpy)[Re(CO)3F]2}(circle/center dot-). The identity of isolated species was investigated using 1H NMR spectroscopy, variable frequency EPR spectroscopy, cyclic voltammetry, UV/Vis- and IR-spectroelectrochemistry. The effects of halide variation on structure, reduction potentials, isomerism and electronic situation are being discussed.

  Pokusy připravit a studovat titulní komplexy vedly ke strukturně charakterizované neutrální sloučenině anti-{(.mu.-abpy)[Re(CO)3X]2}, X = Br (I41/a), I (C2/c), a dvěma krystalickým formám anti-{(.mu.-abpy)[Re(CO)3X]2}, (P21/c), (I41/a). Syntézy {(.mu.-abpy)[Re(CO)3Cl]2} při vysokých nebo nízkých teplotách poskytly různá složení, vysokoteplotní procedura vedla k částečné tvorbě syn/anti směsi a částici redukované jedním elektronem. Tvorba redukovaná částice byla pozorována ve větším rozsahu při přípravě labilního syn/anti-{(.mu.-abpy)[Re(CO)3F]2} (circle/center dot-). Totožnost izolovaných sloučenin byla vyšetřována s použitím 1H NMR spektroskopie, EPR spektroskopie s proměnnou frekvencí, cyklické voltametrie, UV/VIS- a IR-spektroelektrochemie. Vlivy různých halogenidů na strukturu, redukční potenciály, isomerismus a elektronovou strukturu jsou diskutovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172500