Počet záznamů: 1

Comparison of numerically simulated pressure on the surface of a fluttering profile with experiment in wind tunnel

 1. 1.
  0324425 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Horáček, Jaromír - Sváček, Petr - Vlček, Václav - Feistauer, M.
  Comparison of numerically simulated pressure on the surface of a fluttering profile with experiment in wind tunnel.
  [Porovnání numerické simulace tlaku na povrchu třepetajícího se profilu s experimentem v aerodynamickém tunelu.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 84-85. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fluttering profile * RANS equations * subsonic wind tunel
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The paper compares original experimental results with numerical solution of a 2D aeroelastic problem. The incompressible turbulent flow over a freely vibrating airfoil, with two degrees of freedom for rotation and translation with large vibration amplitudes, is described by the Reynolds averaged Navier Stokes (RANS) equations written in Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) form. The Spalart-Allmaras turbulence model is used and the flow is solved by the stabilized FEM. The numerical results are compared with the optical measurements of flow field araund a fluttering doublecircular arc (DCA) 18% profile elastcally supported in a subsonic wind tunnel. The interferometry method was used for airflow visualization in different phases of the profile motion. The numerical resulults for the pressure on the profile surface are in good agreement with the measurement.

  V článku se porovnávají originální experimentální výsledky s numerickým řešením 2D aeroelastického problému. Nestlačitelné turbulentní proudění kolem volně kmitajícího profilu je popsáno Reynoldsovými průměrovanými Navier-Stokesovými (RANS) rovnicemi zapsanými v ALE formulaci. Profil o dvou stupních volnosti pro rotaci a translaci kmitá s velkými amplitudami. Turbulence je modelována Spalart-Allamarasovým modelem a proudění je řešeno pomocí stabilizované metody MKP. Americké výsledky jsou porovnávány s optickým měřením proudového pole kolem třepetajícího se dvoukruhového (DCA) 18% profilu elasticky uloženého v subsonickém tunelu. K vizualizaci proudění v různých fázích pohybu profilu byla použita interferometrická metoda. Numerické výsledky pro tlak na povrchu profilu jsou v dobrém souhlasu s měřením.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172129