Počet záznamů: 1

Analysis of mixtures of organic volatile compound in water by mims. semiquantitative evaluation of data

 1. 1.
  0324165 - UMCH-V 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kebrlová, Natálie - Janderka, P.
  Analysis of mixtures of organic volatile compound in water by mims. semiquantitative evaluation of data.
  [Analýza směsi těkavých organických látek ve vodě sledovaná pomocí MIMS. Semikvantitativní analýza dat.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 4 (2009), s. 581-597 ISSN 0010-0765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: membrane introduction mass spectrometry * MIMS * direct inlet probe
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  Chemometric analysis of intensities of ion currents measured by MIMS was demonstrated on two mixtures: nonpolar mixture containing benzene-toluene-p-xylene (set I) and polar mixture containing methanol-ethanol-propan-1-ol (set II), both in water solutions. The acquired MIMS data were evaluated off-line using Solver, a tool of Microsoft Excel and then verified by calculation of relative concentrations of components in mixtures. For evaluation we considered the additivity of ion currents coming from fragmentation of components, independent vapor permeation of components through membrane and unimolecular conditions in ion source of MS.

  Chemometrická analýza intenzit iontových proudů měřených pomocí MIMS byla provedena na dvou směsích látek ve vodě: nepolární směs obsahující benzen-toluen-p-xylen (set I) a polární směs obsahující metanol-etanol-propan-1-ol (set II). Získaná MIMS data byla off-line vyhodnocena pomocí řešitele (Microsoft Excel) a poté ověřena výpočtem relativních koncentrací složek směsi. Předpokládali jsme aditivitu iontových proudů pocházejících z fragmentace složek směsi, nezávislý průchod par složek směsi přes membránu a unimolekulární podmínky v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171928