Počet záznamů: 1

Laccase immobilized on magnetic carriers for biotechnology applications

 1. 1.
  0323931 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rotková, J. - Šuláková, R. - Korecká, L. - Zdražilová, P. - Jandová, M. - Lenfeld, Jiří - Horák, Daniel - Bílková, Z.
  Laccase immobilized on magnetic carriers for biotechnology applications.
  [Magnetické nosiče s imobilizovanou lakázou pro biotechnologické aplikace.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 321, č. 10 (2009), s. 1335-1340 ISSN 0304-8853.
  [International Conference on Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers /7./. Vancouver, 20.05.2008-24.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0857
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: macroporous bead cellulose * laccase * oriented immobilization
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.204, rok: 2009

  Laccase catalyzing the oxidation of p-diphenols has been applied in many industrial and biotechnology areas. Immobilized form of laccase has over come the problem with contamination of the final product. Nevertheless sensitive enzymes immobilized to the matrix can be inactivated by the environmental conditions. The aim of this research was to prepare carrier with improved activity and responsible stability even under extreme reaction conditions. Laccase immobilized through carbohydrate moieties on magnetic hydrazide bead cellulose with a final activity of 0.63 I.U./1ml of settled carrier confirmed that carriers with oriented immobilized enzyme might be useful in routine biocatalytic applications.

  Lakáza katalyzující oxidaci p-difenolů se používá v řadě průmyslových a biotechnologických aplikací. Imobilizovaná lakáza překonává problém se znečištěním finálního produktu. Cílem předkládané práce bylo připravit nosič se zvýšenou aktivitou a stabilitou i za extrémních reakčních podmínek. Lakáza imobilizovaná přes karbohydrátové jednotky na magnetickou hydrazidovou perlovou celulózu o aktivitě 0.63 I.U./1ml usazeného nosiče potvrdila, že nosič s orientovaně imobilizovaným enzymem může být užitečný v rutinních biokatalytických aplikacích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171759